Ef­ter­trag­tet Erik­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OMBEJLET al­le står til­fred­se til­ba­ge på den an­den si­de af for­hand­lin­ger­ne.

»Jeg har ik­ke be­hov for at kom­men­te­re for­hand­lin­ger­ne. Chri­sti­an er glad, klub­ben er glad og ma­na­ge­ren er glad. Og ef­ter at ha­ve set de før­ste re­ak­tio­ner på so­ci­a­le me­di­er er klub­bens fans og­så me­get gla­de. Så al­le er gla­de, hvad me­re kan man be­de om?,« spør­ger Mar­tin Schoots.

»Chri­sti­an er me­get glad for Tot­ten­ham. Bå­de som spil­ler og som men­ne­ske sam­men med hans ka­e­re­ste (Sa­bri­na, red.). De flyt­te­de til et nyt hjem for en må­ned si­den, og det gør man ik­ke midt i som­me­rens trans­fer­vin­due, hvis man er i tvivl om, hvor­vidt man er glad for at va­e­re et sted,« på­pe­ger Mar­tin Schoots og fort­sa­et­ter:

»Han vil­le til Tot­ten­ham for tre år si­den, og selv om der var an­dre klub­ber, som var in­ter­es­se­ret – der­i­blandt en stor tysk klub, som kun­ne ga­ran­te­re ham Cham­pions Le­agu­e­fod­bold. Men Chri­sti­an var overbevist om, at det skul­le va­e­re Tot­ten­ham. Det er han sta­dig. Og han ser frem til igen at skul­le spil­le Cham­pions Le­ague og spil­le på klub­bens nye sta­dion om to år. Det er ba­re et godt match.« In­ter­es­se fra Pa­ris Saint-Ger­main Iføl­ge avi­sen Lon­don Eve­ning Stan­dard får Chri­sti­an Erik­sen frem­over 75.000 pund (667.500 kr.) i uge­løn – over en for­dob­ling af hans hid­ti­di­ge uge­løn på 32.000 pund. Sam­me avis skri­ver, at dan­ske­ren og gik til for­hand­lin­ger med et krav om det dob­bel­te. Men det kan Mar­tin Schoots ik­ke gen­ken­de.

»Vi har la­est de her skø­re hi­sto­ri­er om, hvad jeg skul­le ha­ve bedt om. Men det be­ty­der ik­ke, at jeg er for­plig­tet til at kor­ri­ge­re dem. Den ene­ste må­de at hånd­te­re dem på er at ac­cep­te­re, at det er så­dan i dag – isa­er med in­ter­net­tet. Her er in­for­ma­tion ik­ke nød­ven­dig­vis ba­re in­for­ma­tion la­en­ge­re. Det er slad­der. Det må man ac­cep­te­re og så ta­ge sig af de se­ri­ø­se ting,« kon­sta­te­rer han uden at gå ind i, hvad Chri­sti­an Erik­sen får i løn hos Tot­ten­ham frem­over.

Det er sja­el­dent, at Chri­sti­an Erik­sen sa­et­tes i for­bin­del­se med an­dre klub­ber, hvil­ket el­lers er nor­malt for of­fen­siv­spil­le­re, der pra­este­rer i Pre­mi­er Le­ague. Mar­tin Schoots af­slø­rer dog, at der i kulis­sen har va­e­ret sa­er­de­les stor in­ter­es­se for dan­ske­ren fra klub­ber på øver­ste hyl­de.

»Der har va­e­ret nog­le klub­ber de se­ne­ste 18 må­ne­der, ja. Til ti­der ser jeg re­ak­tio­ner fra fans på in­ter­net­tet, hvor de er over­ra­ske­de over, at de al­drig la­e­ser no­get om an­dre in­ter­es­se­re­de klub­ber. Men det er ba­re ik­ke vo­res stil. Det er nyt­te­løst at ta­le om så­dan no­get med en avis da­gen ef­ter, at en klub har rin­get. Det gi­ver De flyt­te­de til et nyt hjem for en må­ned si­den, og det gør man ik­ke midt i som­me­rens trans­fer­vin­due, hvis man er i tvivl om, hvor­vidt man er glad for at va­e­re et sted ik­ke gro­bund for et godt og stil­le miljø, hvor spil­le­ren har det godt,« forta­el­ler han og fort­sa­et­ter:

»Nu da alt er luk­ket ned, kan jeg godt forta­el­le, at si­tu­a­tio­nen egent­lig al­drig har aen­dret sig, si­den Chri­sti­an var 14 år, og den før­ste klub rin­ge­de. Det har de fort­sat med at gø­re i den se­ne­ste pe­ri­o­de. Her har der va­e­ret kon­kret in­ter­es­se fra fi­re Cham­pions Le­ague-hold fra Frank­rig, Spa­ni­en, Ita­li­en og Eng­land. To af dem har spil­let Cham­pions Le­agu­e­fi­na­le for ik­ke så la­en­ge si­den. Det tog vi først og frem­mest som fi­re, flot­te kom­pli­men­ter.«

Mar­tin Schoots vil ik­ke ud med, hvil­ke klub­ber der er ta­le om. Men en af dem er uden tvivl Pa­ris SaintGer­main.

»En af ma­na­ger­ne var Lau­rent Blanc, som end­da tal­te åbent om sin in­ter­es­se for no­get tid si­den, alt­så en tid­li­ge­re ver­dens­me­ster. Chri­sti­an er smi­gret over al in­ter­es­sen, men han har al­drig vil­let no­get med den. Det ved klub­ber­ne. Som jeg sag­de, er han ba­re glad hos Tot­ten­ham. Og han har he­le ti­den vil­let va­e­re der i la­en­ge­re tid,« slår han fast.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.