Fod­bold­bos­ser rev­ser CL-struk­tur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bå­de Di­vi­sions­for­e­nin­gen og Dansk Bold­spil-Uni­on (DBU) er util­fred­se med den nye struk­tur i Cham­pions Le­ague, som UEFA vil ind­fø­re.

Der­for vil de bru­ge da­gens mø­de med de to kan­di­da­ter til po­sten som UEFA-pra­esi­dent til at de­bat­te­re be­slut­nin­gen, som iføl­ge dan­sker­ne skal aen­dres hur­tigst mu­ligt.

AEn­drin­gen fa­vo­ri­se­rer de stør­ste klub­ber, for­di fi­re klub­ber fra de fi­re stør­ste liga­er frem­over au­to­ma­tisk kom­mer med i grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague, mens klub­ber­ne i de øv­ri­ge liga­er får for­rin­get mu­lig­hed for kva­li­fi­ka­tion.

»Pro­ces­sen har va­e­ret for­kert, re­sul­ta­tet er for­kert,« si­ger di­rek­tør i Di­vi­sions­for­e­nin­gen Claus Thom­sen, der og­så er na­est­for­mand i sam­men­slut­nin­gen af de eu­ro­pa­ei­ske pro­fes­sio­nel­le fod­bold­liga­er, EPFL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.