Ude i sko­ven

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

er for­ti­den’ var or­de­ne, som an­gri­be­ren na­er­mest mes­se­de for­an mi­kro­fo­ner­ne i Not­ting­ham. Og lad os da ba­re kø­be den pra­e­mis og ret­te blik­ket fremad. Om ik­ke an­det for en stund. For Ni­ck­las Bendt­ner ser rent fak­tisk ud til at ha­ve truf­fet et godt valg. Og dem har der desva­er­re ik­ke va­e­ret man­ge af igen­nem de se­ne­ste man­ge år. VAL­GET AF NOT­TING­HAM Fo­rest lig­ner den bed­ste be­slut­ning, an­gri­be­ren har truf­fet, si­den han for fem år si­den tog på le­je­op­hold i Sun­der­land.

Ja, det kan end­da me­get vel en­de med at bli­ve bed­re.

Vi er man­ge, der gen­nem en lang år­ra­ek­ke har bedt Ni­ck­las Bendt­ner føl­ge for­nuf­ten og re­a­li­te­ter­ne frem for pen­ge­ne og gla­mou­ren. Det vir­ke­de som et skud over mål, da han i sin tid tog til Ju­ven­tus, og det var og­så et ri­si­ka­belt valg, da han for nu to år si­den dre­je­de rat­tet mod Wol­fsburg. I den kon­tekst lig­ner Not­ting­ham Fo­rest et rig­tig godt kar­ri­e­re­valg.

Not­ting­ham Fo­rest er i hi­sto­risk per­spek­tiv en stor­klub. Klub­ben fra Ro­bin Hoods by har vun­det det, der i dag hed­der Cham­pions Le­ague, to gan­ge. Men det er snart 40 år si­den. I DAG ER klub­ben en an­den stør­rel­se. Men ik­ke de­sto min­dre en in­ter­es­sant en af slagsen. I hvert fald for Ni­ck­las Bendt­ner. Mu­lig­he­den for spil­le­tid bør va­e­re stor, li­ge­som Bendt­ner i Fo­rest har mu­lig­he­den for at bli­ve den nøg­le­spil­ler, han gen­nem man­ge år var på det dan­ske lands­hold.

Spil­ler han fast, og får han til­lid, er Ni­ck­las Bendt­ner en frem­ra­gen­de an­gri­ber. Det har han vist før, og det kan han – med lidt held og lidt tid – vi­se igen.

Den na­est­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke vir­ker li­ge nu skra­ed­der­sy­et til Bendt­ner. Be­dømt bå­de på ni­veau, ud­for­drin­ger og men­ta­li­tet. Gør han det godt her, bør en re­tur­bil­let til Pre­mi­er Le­ague og­så ven­te om na­e­ste hjør­ne. Det bli­ver na­ep­pe med Not­ting­ham Fo­rest, der langt fra er op­ryk­nings­fa­vo­rit. Men klub­ber­ne i den bed­ste ra­ek­ke kig­ger of­te nedad.

Her kan de få øje på Ni­ck­las Bendt­ner, men det skal han ik­ke ae­r­gre sig over. Han gen­star­ter sin kar­ri­e­re. Og det gør han ret i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.