ET DRISTIGT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SHOWTIME! Man skul­le tro, at seks hold i NBA, NHL og Ma­jor Le­ague Ba­se­ball var nok for sport­s­fan­se­ne i Los An­ge­les. At ma­et­nings­punk­tet for glit­ter og gla­mour var nå­et i un­der­hold­nings­in­du­stri­ens mek­ka, og at be­ho­vet for hårdt­pum­pe­de foot­ball-stjer­ner var til at over­se. Tro om igen. For når NFL-sa­e­so­nen i nat dansk tid spar­kes i gang med en gen­ta­gel­se af sid­ste sa­e­sons Su­per Bowl mel­lem Den­ver Bron­cos og Ca­ro­li­na Pant­hers, er det med et hold i Los An­ge­les for før­ste gang si­den 1994. End ik­ke Peyton Man­nings kar­ri­e­re­stop el­ler Tom Bra­dys ka­ran­ta­e­ne top­per Los An­ge­les Rams’ genop­stan­del­se i ’Eng­le­nes By’ ef­ter ek­silet i St. Lou­is, hvor hol­det spil­le­de sig i to Su­per Bowl og vandt den ene. Bli­ver NFLs ind­t­og i Los An­ge­les en suc­ces, kan Rams end­da få føl­ge­skab af end­nu et hold al­le­re­de na­e­ste år.

NFL uden en til­ste­de­va­e­rel­se i Los An­ge­les var som Gaudís La Sa­gra­da Fa­mi­lia i Bar­ce­lo­na. En ge­ni­al kon­struk­tion og et tra­ek­pla­ster uden si­destyk­ke i ame­ri­kansk sport må­lt på an­tal­let af tv-se­e­re, til­sku­er­snit og over­skud på bund­linj­en, men og­så ufa­er­dig og ufor­løst. Los An­ge­les­om­rå­det har 18 mio. ind­byg­ge­re og er USAs na­est­stør­ste me­di­e­mar­ked. En myto­lo­gi­se­ret guld­mi­ne, som NFL-hold har brugt som pres­sions­mid­del til at skaf­fe sig bed­re af­ta­ler med de­res respek­ti­ve by­er.

»Hvis ik­ke vi får vo­res vil­je, flyt­ter vi til Los An­ge­les,« ras­le­de hold som Oakland Rai­ders, San Die­go Ch­ar­gers og St. Lou­is Rams med sab­len, in­den de al­le gjor­de al­vor af trus­len og søg­te om at flyt­te til Los An­ge­les i år. Vild va­er­di­stig­ning Så nu fly­der gul­det igen frit i ’Tin­selt­own’. Mil­li­ar­da­e­ren Stan Kro­en­ke fik i ja­nu­ar grønt lys af re­sten af klu­be­jer­ne til at flyt­te Rams til­ba­ge til Los An­ge­les, der hu­se­de hol­det fra 1946 til 1994. I St. Lou­is var klub­bens va­er­di iføl­ge For­bes Ma­ga­zi­ne 1,46 mil­li­ar­der dol­lar. Nu an­slås den til at va­e­re cir­ka det dob­bel­te. Fra at va­e­re blandt de fem mindst va­er­di­ful­de hold i NFL er Rams nu i top tre. Til gla­e­de for he­le liga­en, der kan se frem til øget ind­tje­ning og in­ter­es­se for pro­duk­tet.

Det ind­ly­sen­de spørgsmål er der­for, hvor­for det skul­le ta­ge 21 år, før Los An­ge­les igen fik et hold i NFL?

An­ders Ru­ne Jan­sen, NFL-kom­men­ta­tor på TV3 Sport, gi­ver et svar:

»Det er upo­pu­la­ert blandt fan­se­ne at flyt­te et hold. Og så er det man­ge brik­ker, der skal fal­de på plads. Der skal byg­ges et sta­dion og sam­les en pak­ke, der er spi­se­lig for he­le ejer­kred­sen. Det er en ge­di­gen in­ve­ste­ring at byg­ge et sta­dion, og selv for en ejer med mil­li­ar­der er det man­ge pen­ge at bru­ge af egen lom­me.«

Og­så for Stan Kro­en­ke. Det har dog ik­ke for­hin­dret byg­ge­ma­ta­doren, der og­så ejer Ar­se­nal, i at po­ste 2,6 mia. dol­lar i Ci­ty of Cham­pions Sta­di­um, der ef­ter pla­nen vil stå klar i 2019 i by­de­len Ing­lewood. Ind­til da spil­ler Rams si­ne hjem­me­kam­pe på Los An­ge­les Me­mo­ri­al Co­li­se­um. Da hol­det i mid­ten af au­gust spil­le­de sin før­ste kamp si­den hjem­kom­sten mod Dal­las Cow­boys, strøm­me­de 89.140 til­sku­e­re til – ny re­kord for en pre­sea­son-kamp i USA og et løf­te om bed­re ti­der for den tra­eng­te klub, der i sid­ste sa­e­son hav­de liga­ens la­ve­ste til­sku­er­snit.

»Det har va­e­ret me­get over­va­el­den­de at op­le­ve, hvor­dan by­en har ta­get os til sig,« sag­de Stan Kro­en­ke til Los An­ge­les Ti­mes ef­ter kam­pen.

»Jeg fik gå­se­hud ba­re af at se gut­ter­ne til­ba­ge på den­ne ba­ne, hø­re fan­se­ne rå­be og ba­re vi­de, at Rams er til­ba­ge, hvor hol­det hø­rer hjem­me,« sup­ple­re­de 84-åri­ge Ro­sey Gri­er, det ene­ste le­ven­de med­lem af ‘The Fearso­me Fourso­me’, Rams’ be­ryg­te­de de­fen­si­ve linje fra 1960er­ne.

Sam­me for­nem­mel­se fik Tom­my Kja­ers­gaard Ras­mus­sen, NFLkom­men­ta­tor på TV3 Sport, der er flyt­tet til Los An­ge­les som ud­sendt kor­re­spon­dent for tv-sta­tio­nen og be­skri­ver stem­nin­gen til kam­pen som ‘na­er­mest eu­forisk’

»Der er rig­tig man­ge i L.A., der har tør­stet ef­ter et NFL-hold. Det kun­ne man ty­de­ligt ma­er­ke på mod­ta­gel­sen. Der er bå­de dem, der kan hu­ske hol­det, fra se­ne­st det var her, og så er der nye foot­ball-fans, der en­de­lig har no­gen at hol­de med,« på­pe­ger Tom­my Kja­ers­gaard Ras­mus­sen, der er fan af Phila­delp­hia Eag­les, men nu har købt en Rams-trø­je ‘for at pas­se ind’, som han si­ger:

»Jeg bli­ver me­get tit stop­pet på ga­den el­ler råbt ad af Rams-fans. De er gla­de for de­res hold, og de vil vi­se det til al­le.«

Se­ne­ste gang, Rams hør­te hjem­me i Los An­ge­les, var ba­sket­ball USAs mest po­pu­la­e­re sport. Nu er NFL kon­gen. Og det kan ma­er­kes, De er vant til at vin­de tit­ler her i by­en med de­res man­ge an­dre sports­hold, så der er ik­ke råd til man­ge år uden del­ta­gel­se i slut­spil­let

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.