VAEDDERMÅL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

på­pe­ger Tom­my Kja­ers­gaard Ras­mus­sen:

»På mit tv kan jeg hver af­ten se et Rams-show på en af de lo­ka­le ka­na­ler. Al­le prø­ver at hop­pe med på Rams-bøl­gen.« Tro­lø­se til­ha­en­ge­re Alt ty­der da og­så ind­til vi­de­re på, at Rams’ flyt­ning til Los An­ge­les vil bli­ve en suc­ces. Isa­er hvis det lyk­kes at in­te­gre­re det nye sta­dionkom­pleks, der om­fat­ter kon­tor­byg­nin­ger, bu­tiks­cen­ter, lej­lig­he­der, re­stau­ran­ter, ho­tel­ler, en park og et kon­cert­sted, i re­sten af by­en.

»Hol­de­nes fan­ba­se er of­te me­get lo­kalt for­ank­ret. Men Los An­ge­les er en by af til­flyt­te­re, hvor man­ge har ta­get til­hørs­for­hol­det til de­res lo­ka­le hold med sig,« på­pe­ger An­ders Ru­ne Jan­sen

Der­for har Rams og­så skam­løst mal­ket nyhe­dens in­ter­es­se i et for­søg på at op­byg­ge en loy­al fanska­re. Kort før for­å­rets draft, hvor de 32 NFL-hold va­el­ger blandt de bed­ste col­le­ge-spil­le­re, hand­le­de klub­ben sig til ret­ten til at va­el­ge først og sik­re sig quar­ter­ba­ck Ja­red Goff, en lo­kal stjer­ne fra UCLA, der dog ind­til vi­de­re kun er ud­set en rol­le som re­ser­ve i den kom­men­de sa­e­son. I lø­bet af som­me­ren har Rams og­så va­e­ret om­drej­nings­punk­tet for do­ku­men­tar­se­ri­en, ’Hard Kno­cks’, der hvert år føl­ger ét holds for­be­re­del­ser til den kom­men­de sa­e­son. Alt sam­men for at ska­be så me­gen hy­pe som mu­ligt om­kring hol­det i en by, hvor kon­kur­ren­cen om folks op­ma­er­k­som­hed er stør­re end no­get an­det sted i USA.

»Goff var et se­xet valg, og ’Hard Kno­cks’ ska­ber og­så en in­ter­es­se. Men jeg kan godt fo­re­stil­le mig til­sku­er­kri­ser på sigt,« si­ger An­ders Ru­ne Jan­sen.

Det ser ik­ke ud til at bli­ve et pro­blem i den­ne sa­e­son, hvor de 70.000 sa­e­son­kort blev re­vet va­ek på få ti­mer. Net­op tom­me tri­bu­ner var el­lers et pro­blem, se­ne­st Rams spil­le­de i Los An­ge­les. Til den sid­ste hjem­me­kamp i 1994 duk­ke­de kun godt 25.000 til­sku­e­re op – fa­er­re end hvad der hav­de va­e­ret til to high school-kam­pe i by­en kort for­in­den.

Til­ha­en­ge­res tro­løs­hed sti­ger of­te pro­por­tio­nalt med an­tal­let af ne­der­lag til hol­det. I den for­stand er det et dristigt mil­li­ard­va­ed­demål, Stan Kro­en­ke har ind­gå­et med ska­eb­nen, for hans hold har ik­ke haft en sa­e­son med fle­re sej­re end ne­der­lag si­den 2003.

»De er vant til at vin­de tit­ler her i by­en med de­res man­ge an­dre sports­hold, så der er ik­ke råd til man­ge år uden del­ta­gel­se i slut­spil­let,« på­pe­ger Tom­my Kja­ers­gaard Ras­mus­sen

Så mis­sio­nen er en­kel, for­kla­rer An­ders Ru­ne Jan­sen:

»De skal vin­de. Det er det nem­me svar, men den sva­e­re op­ga­ve.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.