Dan­marks VM kan lø­be ud i san­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VM-KABALEN Dan­marks Cyk­le Uni­on Lars Bon­de har for­ladt po­sten, og i ste­det er det U23-land­stra­e­ner An­ders Lund, som i sam­ar­bej­de med ju­ni­or-land­stra­e­ner Hen­rik Sim­per skal ud­ta­ge de ryt­te­re, der skal tra­ek­ke den rø­de tri­kot med de hvi­de stri­ber ned over ho­ve­d­et.

An­ders Lund vil ik­ke forta­el­le, hver­ken hvem el­ler hvor man­ge ryt­te­re, der er in­de i over­vej­el­ser­ne li­ge nu.

»Men jeg har fak­tisk ik­ke få­et nog­le ul­ti­ma­ti­ve af­bud,« si­ger An­ders Lund. Fir­ma­hold har vars­let boy­kot Det be­ty­der, at Mi­cha­el Val­gren sta­dig er in­de i land­stra­e­ne­rens over­vej­el­ser, selv­om han for få da­ge si­den for­tal­te BT, at han ik­ke reg­ne­de med at skul­le kø­re VM i år på grund af den se­ne da­to og en ru­te, som fa­vo­ri­se­rer sprin­ter­ne.

»Me­get af det af­ha­en­ger jo af VMhold­tids­kørs­len,« kon­sta­te­rer An­ders Lund.

Og her er si­tu­a­tio­nen fort­sat uaf­kla­ret. For en må­ned si­den be­kendt­gjor­de de pro­fes­sio­nel­le cy­kel­holds fa­el­les or­ga­ni­sa­tion, AIGCP, at 18 Wor­ld Tour-hold er eni­ge om at boy­kot­te hold­tids­kørs­len, der skal af­vik­les søn­dag 9. ok­to­ber. Det sker som en del af en magt­kamp med Me­get af det af­ha­en­ger jo af VM-hold­tids­kørs­len den in­ter­na­tio­na­le cy­kel uni­on, UCI, som har ud­vi­det Wor­ld Tour-ka­len­de­ren, så den kom­men­de om­fat­ter 37 løb, som hol­de­ne er for­plig­tet til at stil­le op i. Sam­ti­dig er hol­de­ne util­fred­se med, at de selv skal be­ta­le om­kost­nin­ger­ne for at stil­le op ved VM i Qa­tar, så det er end­nu uvist, om VM i hold­tids­kør­sel bli­ver en re­a­li­tet i år. Val­gren hol­der dø­ren åben Mi­cha­el Val­gren fastslog over for BT, at hvis han al­li­ge­vel skal til Qa­tar og kø­re hold­tids­kørs­len for Tin­koff, vil han og­så ger­ne kø­re VM på lan­de­vej ugen ef­ter.

»Li­ge nu ser det ud til, at hol­de­ne boy­kot­ter VM i hold­tids­kørs­len, men hvis det aen­drer sig, og vi al­li­ge­vel skal kø­re, vil jeg ger­ne kø­re VM på lan­de­vej. Så er jeg jo al­li­ge­vel der­ne­de,« sag­de Val­gren, som i lig­hed med Lars Bak, Jakob Fuglsang og Chri­stop­her Juul-Jen­sen er i Ca­na­da med de­res respek­ti­ve hold for at kø­re løb i Qu­e­bec og Mon­tre­al i de kom­men­de da­ge.

In­den han sa­et­ter navn på de seks ryt­te­re til søn­da­gens linje­løb, vil An­ders Lund ud­ta­ge de to dan­ske­re, der skal kø­re en­kelt­star­ten om ons­da­gen. Det sker på tirs­dag.

Ved DM blev 31-åri­ge Mar­tin Toft Mad­sen fra Team Al­me­borgBorn­holm en over­ra­sken­de vin­der, og land­stra­e­ne­ren be­kra­ef­ter, at han og­så er in­de i bil­le­det til en VM­bil­let. Ved OL i Rio de Ja­neiro var Chri­stop­her Juul-Jen­sen den en­li­ge dan­ske del­ta­ger, og han kør­te sig ind på en 19. plads.

Kri­stof­fs dan­ske le­a­dout-mand har meldt ud, at han sat­ser på VM - og han har net­op vist, at for­men er på vej igen ef­ter Tour-styr­tet, der end­te med at sen­de ham ud af lø­bet.

Hvis Lars Bak selv er in­ter­es­se­ret og kan hol­de dam­pen op­pe til midt i ok­to­ber, er den sta­er­ke hja­el­per selvskre­vet til det dan­ske VM-hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.