Kra­e­ver ku­le­grav­ning af Skat

BT - - NYHEDER -

ANSVARSFORDELING En un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion skal af­hø­re al­le centrale per­so­ner i Skats skan­da­lesa­ger og for­sø­ge at pla­ce­re et an­svar. Det me­ner De Ra­di­ka­le, ef­ter at Kam­me­rad­vo­ka­ten i går har af­gjort, at der ik­ke er juri­disk grund­lag for tjenst­li­ge for­hør af tre hjem­send­te skat­te­che­fer i sa­gen om ulov­ligt ud­be­talt ud­byt­teskat på over 12 mil­li­ar­der kro­ner.

»Vi hav­de hå­bet, at sa­gen kun­ne bli­ve af­kla­ret blandt tjenst­li­ge af­hø­rin­ger af de hjem­send­te me­d­ar­bej­de­re. Nu får vi så at vi­de, at de af­hø­rin­ger ik­ke kan fin­de sted,« si­ger skat­te­o­rd­fø­rer Mar­tin Li­de­gaard (R).

»Der­for må vi ha­ve en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion, så vi sik­rer, at det ik­ke kan gå så galt igen.

Hvis vi ik­ke en­gang kan af­hø­re de tje­ne­ste­ma­end, der har va­e­ret dybt in­vol­ve­ret i det her, så bli­ver det umu­ligt at få et ind­blik i, hvad der egent­lig er fo­re­gå­et i Skat: hvorfor der er truf­fet så man­ge fa­ta­le be­slut­nin­ger og be­gå­et så sto­re fejl,« si­ger Li­de­gaard.

Den ra­di­ka­le ord­fø­rer me­ner, at der er ta­le om en af de stør­ste po­li­ti­ske skan­da­ler i den ny­e­re dan­marks­hi­sto­rie.

Og­så En­heds­li­stens skat­te­o­rd­fø­rer Ru­ne Lund ef­ter­ly­ser en kom­mis­sion. Han skri­ver på Twit­ter, at pi­len nu pe­ger på po­li­ti­ke­re, der har ’spa­ret Skat i styk­ker i over ti år’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.