Bo­lig­fe­sten spre­der

BT - - NYHEDER -

BOLIGFEST Mik­kel Hø­egh ser og­så en an­den ten­dens, der får bo­lig­fe­sten til at spre­de sig.

»Op­svin­get på lej­lig­heds­mar­ke­det i stor­by­er­ne er så vold­somt, at man kan byt­te en 2-3 va­e­rel­ses­lej­lig­hed på Nør­re­bro el­ler Vester­bro i Kø­ben­havn med en hel villa i for­sta­e­der­ne,« si­ger han.

Iføl­ge tal­le­ne fra Bo­ligsi­den.dk kan det og­så ses i de fal­den­de salgstider for vil­la­er la­en­ge­re va­ek fra stor­by­er­ne. Ek­sem­pel­vis i Kø­ge - 45 ki­lo­me­ter syd­vest for Kø­ben­havn - hvor salg­sti­den er fal­det med he­le 20 pro­cent, og salgs­pri­sen er ste­get med godt seks pro­cent. Jyl­land med i op­svin­get Men bo­lig­kø­ber­ne kig­ger og­så end­nu la­en­ge­re va­ek, og det er sa­er­ligt kom­mu­ner­ne Hol­ba­ek og Ka­lund­borg, hvor det ryk­ker med et øget salg af vil­la­er og ra­ek­ke­hu­se på hen­holds­vis 21 og 63 pro­cent i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Fle­re ste­der i Jyl­land ny­der nu og­så godt af op­svin­get. Som ek­sem­pel­vis i Holste­bro Kom­mu­ne i Ve­stjyl­land, hvor salg­sti­den er fal­det med he­le 30 pro­cent, mens salgs­pri­ser­ne er ste­get med na­e­sten fem pro­cent si­den sid­ste år.

På ren­te­fron­ten er der og­så godt nyt for bo­li­ge­jer­ne. På det po­pu­la­e­re F5-lån er ren­ten nu helt ne­de i 0,03 pro­cent hos BRFkre­dit og 0,08 pro­cent hos Re­al­kre­dit Dan­mark. Og det har iføl­ge eks­per­ter­ne sat skub i bo­lig­mar­ke­det.

»Ren­ten på F5-lå­net er hi­sto­risk lav,« si­ger Mik­kel Hø­egh.

Han vu­de­rer, at det er no­get, man kan ma­er­ke på bo­lig­mar­ke­det, da de la­ve renter ge­ne­relt un­der­støt­ter an­tal­let af bo­lig­hand­ler.

Den sam­me mel­ding kom­mer fra che­fø­ko­nom Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig hos Re­al­kre­dit Dan­mark, der si­ger, at det er det la­ve­ste F5-lån ren­te­ni­veau, som de har re­gi­stre­ret.

»Der er in­gen tvivl om, at den her me­get la­ve ren­te er med til at gi­ve en vi­ta­mi­nind­sprøjt­ning til bo­lig­mar­ke­det,« si­ger Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig. Ren­ten på F5-lå­net er hi­sto­risk lav

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.