SAS øger over­skud­det

To druk­net ved Hen­ne Strand

BT - - NYHEDER -

ULYK­KE En mand og en kvin­de er druk­net ved Hen­ne Strand på den jy­ske ve­st­kyst. Det med­del­er Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti. »Vi får mel­ding om, at der er en mand og en kvin­de, der er red­det i land af ti­l­i­len­de. Vi ar­bej­de­de på at red­de dem med første­hja­elp, men de af­gik beg­ge ved dø­den,« si­ger vagt­chef Mads Le­er­vad Dam­mark.

Man­den og kvin­den er ik­ke iden­ti­fi­ce­ret, men po­li­ti­et har en for­mod­ning om, at det er ty­ske turi­ster. Det er end­nu uvist, hvad der er år­sag til ulyk­ken. Rev­le­hul­ler Hen­ne Strand lig­ger i Syd­ve­stjyl­land ved Var­de. I 2014 var rev­le­hul­ler på stran­den år­sag til, at 12 per­so­ner måt­te red­des i land med mo­tor­båd. 10 per­so­ner var i livs­fa­re. Rev­le­hul­ler­ne bli­ver skabt af på­lands­vind. De kal­des og­så he­ste­hul­ler. Hvis man stø­der på et rev­le­hul, en stor be­fri­el­se at nå der­til,« si­ger Mik­kel Føns­skov til Fe­mi­na.

Han forta­el­ler til da­me­bla­det, at han egent­lig al­le­re­de blev be­vidst om sin seksu­a­li­tet, da en sund­heds­ple­jer­ske be­søg­te ham og kam­me­ra­ter­ne i 10.-klas­se og for­tal­te om sex og seksu­a­li­tet. vil man ma­er­ke, at bun­den for­svin­der un­der fød­der­ne, og strøm­men tra­ek­ker én va­ek fra strand­kan­ten.

Det er af­gø­ren­de at und­gå pa­nik. Man skal la­de sig fø­re med strøm­men, til den af­ta­ger. Der­ef­ter skal man svøm­me til si­den og langs stran­den.

Hvis man ser en ba­de­ga­est, der er fan­get i et rev­le­hul, skal man ik­ke selv svøm­me ud for at hja­el­pe – man skal kon­tak­te en liv­red­der, hvis der er en på stran­den. Sto­re spa­re­pla­ner og la­ve­re bra­end­sto­fom­kost­nin­ger gi­ver øget over­skud hos SAS, selv om mar­ke­det sta­dig er pres­set, og kon­kur­ren­cen in­tens. I de før­ste ni må­ne­der af regn­skabsår­et, der slut­ter med ok­to­ber, kun­ne SAS no­te­re sig et plus på 730 mio. sven­ske kr., små 300 mio. sven­ske kr. me­re end i sam­me pe­ri­o­de for et år si­den. SAS vil nu in­ve­ste­re en halv mia. sven­ske kr. i at op­gra­de­re si­ne fly og gi­ve dem trå­d­løst in­ter­net.

FRE­DAG 9. SEP­TEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.