Po­li­ti drop­per sag om jour­na­list-snyd

BT - - NYHEDER -

mio. kr. skal for­de­les mel­lem 120 me­tro­ar­bej­de­re, der har få­et løn un­der dan­ske løn­vil­kår. På løn­sed­ler­ne blev der skre­vet fa­er­re ti­mer på, end der blev ar­bej­det, for at få ti­me­løn­nen til at mat­che dan­ske vil­kår. Det op­ly­ser 3F. /ritzau/

Kø­ben­havns Po­li­ti har indstil­let ef­ter­forsk­nin­gen af jour­na­list Mi­cha­el Qu­res­hi uden at rej­se sig­tel­se. Det op­ly­ser ad­vo­ka­tur­chef ved Kø­ben­havns Po­li­ti Hen­rik Hel­mer Ste­en i en mail til Me­di­awatch.

Sport­sjour­na­list Mi­cha­el Qu­res­hi blev i april meldt til po­li­ti­et af BT, ef­ter at Ber­ling­s­ke-kon­cer­nen hav­de til­ba­ge­kaldt 287 af hans ar­tik­ler, for­di de in­de­holdt »eti­ske pro­ble­mer«.

Jour­na­li­sten ar­bej­de­de gen­nem en år­ra­ek­ke på avi­sen.

Qu­res­hi blev in­den jul fy­ret fra en stil­ling på Ek­stra Bladet. Fy­rin­gen ske­te, da det kom frem, at fle­re af hans ar­tik­ler var ba­se­ret på kil­der, som ef­ter alt at døm­me er op­dig­te­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.