Mand fan­get i bra­en­den­de skor­sten

BT - - NYHEDER -

OP I RØG En per­son blev i går red­det op af en bra­en­den­de skor­sten af en he­li­kop­ter i Fre­de­riks­havn. Man­den var i gang med svej­se­ar­bej­de i top­pen af en om­kring 50 me­ter høj skor­sten, da gni­ster an­ta­end­te no­get ma­te­ri­a­le 10 me­ter un­der ham. Der op­stod flam­mer, og en kraf­tig, sort røg ud­vik­le­de sig.

»Vi fik en mel­ding om en mand, der sad i en 50 me­ter høj skor­sten. Han var lidt på den. Der var ud­brudt ild 10 me­ter un­der ham,« forta­el­ler Mi­cha­el Elkja­er, vagt­chef ved Nord­jyl­lands Po­li­ti, og fort­sa­et­ter: Al­drig i livs­fa­re »Det var så vold­somt, at han ik­ke ved egen kraft kun­ne kom­me ned. Vi send­te en sti­ge­vogn, men den var ik­ke høj nok. Så vi måt­te re­kvi­re­re en red­nings­he­li­kop­ter.«

Iføl­ge vagt­che­fen var man­den på in­tet tids­punkt i livs­fa­re. Det kun­ne dog let va­e­re gå­et me­get va­er­re.

»Det kun­ne lyn­hur­tigt va­e­re kom­met ud af kon­trol, for han kun­ne jo ik­ke kom­me ned. Hav­de det ud­vik­let sig lidt vold­som­me­re, er det ik­ke til at spå om ud­fal­det,« si­ger Mi­cha­el Elkja­er.

Po­li­ti­et fik mel­din­gen klok­ken 10.14, og klok­ken 11 var man­den red­det fri af skor­ste­nen med hjaelp fra red­nings­he­li­kop­te­ren.

Man­den var iføl­ge Mi­cha­el Elkja­er ved godt mod og blev sendt til ob­ser­va­tion som en sik­ker­heds­for­an­stalt­ning.

Det er ik­ke klart, hvad der bra­end­te i skor­ste­nen. Vi fik en mel­ding om en mand, der sad i en 50 me­ter høj skor­sten. Han var lidt på den. Der var ud­brudt ild 10 me­ter un­der ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.