Dømt for trus­ler mod Mai Merca­do

BT - - NYHEDER -

»Du har gjort en del men­ne­sker vre­de på dig, du skal ik­ke fø­le dig for sik­ker på ga­den med dit lil­le skrø­be­li­ge barn!« Så­dan lød en af fle­re be­ske­der, en 18-årig kvin­de har skre­vet til den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­po­li­ti­ker Mai Merca­do på Fa­ce­book.

Den 18-åri­ge er­kend­te iføl­ge Kø­ben­havns Po­li­ti ved et rets­mø­de man­dag, at hun hav­de skre­vet be­ske­der­ne, og at hun godt kun­ne se, de vir­ke­de tru­en­de.

Kø­ben­havns By­ret idøm­te kvin­den 60 da­ges be­tin­get fa­engsel, skrev Kø­ben­havns Po­li­ti i går i en pres­se­med­del­el­se.

Det er ik­ke før­ste gang, en per­son er ble­vet idømt en straf for at ha­ve tru­et net­op Mai Merca­do. Ef­ter po­li­ti­ke­ren i ju­ni på Fa­ce­book ud­tryk­te gla­e­de over, at »po­li­ti­et gen­nem­s­madrer has­h­bo­der på Chri­sti­a­nia«, fik hun fle­re ube­ha­ge­li­ge kom­men­ta­rer på det so­ci­a­le me­die.

En 29-årig mand fra Ha­der­s­lev blev i au­gust dømt for trus­ler mod Merca­do. Han blev ved Ret­ten i Søn­der­borg idømt fem må­ne­ders ube­tin­get fa­engsel for at skri­ve, at han godt kun­ne for­stå, hvis ’no­gen vil stik­ke en kniv i dig og din ba­by’.

På grund af den 18-åri­ge kvin­des un­ge al­der og »go­de per­son­li­ge for­hold« blev straf­fen gjort be­tin­get med bl.a. 80 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste, op­ly­ser po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.