Pen­kowa fri­fun­det for groft do­ku­ment­falsk

BT - - NYHEDER -

Mi­le­na Et Pen­kowa

IPen­kowas

I

Pen­kowa pu­bli­ce­rer i år 2000 en ar­ti­kel med den span­ske for­sker Ju­an Hi­dal­go som med­for­fat­ter i tids­skrif­tet Glia. Ar­tik­len ind­går året ef­ter i Pen­kowas dok­tor­dis­putats.

be­døm­mel­ses­ud­valg er kri­tisk over for nog­le rot­te­for­søg be­hand­let i ar­tik­len. Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet ind­le­der en un­der­sø­gel­se af, hvor­vidt de over­ho­ve­det har fun­det sted.

ha­ev­der først, at for­sø­ge­ne er fo­re­gå­et hos Hi­dal­go, men aen­drer for­kla­ring til, at det er et fir­ma i Spa­ni­en ved navn RRRC, der har hu­set rot­ter­ne.

2003 frem­vi­ser hun fi­re do­ku­men­ter, der over­be­vi­ser Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets da­va­e­ren­de de­kan Ralf Hem­m­ings­en om, at Pen­kowa ik­ke har fu­sket. De do­ku­men­ter har bå­de by­ret­ten i Kø­ben­havn og Østre Lands­ret be­dømt som va­e­ren­de fal­ske.

kar­ri­e­re fort­sa­et­ter med suc­ces. I 2006 til­de­les hun en dok­tor­grad, og i 2009 mod­ta­ger hun Vi­den­skabs­mi­ni­ste­ri­ets pre­sti­ge­ful­de Eli­teForsk-pris.

2011 af­slø­rer We­e­ken­da­vi­sen, at der i 2003 blev brugt mysti­ske pa­pi­rer, som kun­ne va­e­re fal­ske. Det fø­rer til po­li­ti­an­mel­del­se og si­den en straf­fesag mod Mi­le­na Pen­kowa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.