Sus­an­ne Bi­er kan skri­ve dan­marks­hi­sto­rie

BT - - NYHEDER -

SUC­CES Når den pre­sti­ge­fyld­te Em­my-pris­ud­de­ling lø­ber af stab­len om un­der to uger, bli­ver der mu­lig­vis skre­vet dan­marks­hi­sto­rie. Suc­cesin­struk­tø­ren Sus­an­ne Bi­er kan nem­lig kom­me til at bli­ve den før­ste dan­ske in­struk­tør, som kan pra­le af bå­de at ha­ve vun­det en Oscar og en Em­my.

Den Oscar-be­løn­ne­de ’Ha­ev­nen’-in­struk­tør jub­ler dog al­le­re­de over, at hen­des mi­ni­se­rie ’Nat­por­ti­e­ren’ er ble­vet no­mi­ne­ret til 12 Em­my-pri­ser.

»Uan­set hvad så er det ba­re sinds­sygt flot at va­e­re no­mi­ne­ret. Jeg kom­mer til at ha­ve en fest med det og sy­nes, at det er sjovt, li­ge me­get hvad der sker,« si­ger Sus­an­ne Bi­er. Tv er ble­vet pre­sti­ge­fyldt Hun er­ken­der, at kon­kur­ren­cen er hård om den be­vin­ge­de, gyld­ne sta­tu­et­te. De se­ne­ste år har der nem­lig va­e­ret li­ge så me­get pre­sti­ge for­bun­det med at la­ve tv, som der tid­li­ge­re ude­luk­ken­de har va­e­ret, når man har la­vet spil­le­film til det sto­re la­er­red.

»Der er så dyg­ti­ge for­fat­te­re til tv, hi­sto­ri­er­ne er så go­de, og jeg tror, se­er­ne ny­der et la­en­ge­re for­mat end den ty­pi­ske spil­le­film. Der er plads til me­re kom­plek­se em­ner og ka­rak­te­rer end på film,« si­ger ’Nat­por­ti­e­ren’-in­struk­tø­ren og fort­sa­et­ter: »Tv-mar­ke­det er nu li­ge så pre­sti­ge­fyldt som film­mar­ke­det, men i et langt me­re kon­kur­ren­ce­pra­e­get land­skab.« Der­for har in­struk­tø­ren, der og­så var Oscar­no­mi­ne­ret for fil­men ’Ef­ter bryl­lup­pet’, ac­cep­te­ret, at det trods de man­ge no­mi­ne­rin­ger på in­gen må­de er gi­vet, at ’Nat­por­ti­e­ren’ er sik­ret en Em­my. »De an­dre i ka­te­go­ri­en (li­mi­ted se­ri­es, movie or dra­ma­tic spe­ci­al, red.) er sim­pelt­hen så go­de. Så vi kan godt ri­si­ke­re at gå tom­ha­en­de­de hjem,« si­ger Sus­an­ne Bi­er. 68. ud­de­ling Tid­li­ge­re har den dan­ske film­pro­du­cer Ti­vi Magnus­son vun­det en Oscar for kort­fil­men ’De nye le­je­re’ i 2010, og i 1999 vandt han en Day­ti­me Em­my for fil­men ’Øen i fug­le­ga­de’.

Sus­an­ne Bi­er ka­em­per deri­mod om en Pri­me­ti­me Em­my. For­skel­len på de to Em­my­er er, at Day­ti­me Em­my bli­ver ud­delt til pro­gram­mer, der bli­ver sendt i dag­ti­mer­ne, hvor den ae­l­dre og me­re om­tal­te Pri­me­ti­me Em­my går til pro­gram­mer, der bli­ver sendt om af­te­nen.

Hun er alt­så den før­ste dan­ske in­struk­tør, der kan vin­de bå­de den og en Oscar, som hun vandt for ’Ha­ev­nen’ i 2011. Om Sus­an­ne Bi­er skal va­e­re den før­ste dan­ske in­struk­tør, der får en ma­ge til sin Oscar-sta­tu­et­te, bli­ver af­gjort 18. sep­tem­ber, når Em­my­er­ne for 68. gang bli­ver ud­delt i Los An­ge­les i Ca­li­for­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.