Nej, ind­van­drin­gen gi­ver tøm­mer­ma­end

BT - - NYHEDER -

MI­KA­EL JALVING

ke­de­ligt at va­e­re par­ty­kil­ler. Jeg kom­mer selv til for få fe­ster, og man skal va­e­re no­get af en gnav­pot for at ha­ve no­get imod en fest. Men fe­sten er ik­ke ba­re en fest, men og­så et po­li­tisk sig­nal og en torn i øjet på de man­ge dan­ske­re – cir­ka halv­de­len af va­el­ger­kor­p­set – der bli­ver me­re og me­re skep­ti­ske over for ind­van­drin­gen og dens øko­no­mi­ske, so­ci­a­le og kul­tu­rel­le kon­se­kven­ser. Der­u­d­over er fe­sten og­så ren for­ret­ning for Red Bar­net og an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, der del­ta­ger, li­ge­som den er Vi er nog­le an­dre,

det for Mi­cro­soft, som blandt var en god idé an­dre sponso­re­rer fe­sten. Det

der me­ner, at der er med en vel­komst­fest, vil­le jeg er ima­geple­je og bran­ding at

slem­me tøm­mer­ma­end ik­ke selv op­ta­e­de. Jeg gla­e­der la­eg­ge navn til så­dan en fest. mig til at kom­me i min sto­re,

for­bun­det med fe­sten flot­te og hvi­de rokoko­or­gas­me er et af en kjo­le. Den er så stor, at der kan stå op til fle­re par­ty-men­ne­ske. Og for hen­de er ind­van­dring en fest, flygt­nin­ge­ba­rak­ker in­de un­der den. Jeg vil syn­ge: »Se som gi­ver lidt me­re far­ve til Dan­mark – ik­ke ba­re i min kjo­le, den er hvid som ra­cen, alt, hvad folk vil eje, Forum i mor­gen, men he­le året. Så er vi nog­le an­dre, skal va­e­re ra­ce­ren som den«. Selv­om folk ik­ke kan der me­ner, at der er slem­me tøm­mer­ma­end for­bun­det for­stå tek­sten, for­står man jo ud­tryk­ket og mu­sik­ken. med fe­sten og ind­van­drin­gen for de dan­ske­re, der bor her i for­vej­en. Der er en pris at be­ta­le i for­hold til kri­mi­na­li­tet og ut­ryg­hed i ga­der­ne. Kri­mi­na­li­tets­sta­ti­stik­ker­ne ly­ver ik­ke. Det er så­dan nog­le ke­de­li­ge hver­dagsting, så­dan nog­le som jeg hol­der op imod fe­sten, mu­sik­ken og skå­l­ta­ler­ne.

HVIS DET IK­KE

selv ha­ve det, hvis du blev nødt til at flyg­te og slå dig ned i et frem­med land? Vil­le det så ik­ke va­e­re vi­dun­der­ligt at bli­ve budt vel­kom­men af en mas­se ven­li­ge men­ne­sker? Vi er så ri­ge og har så me­get at de­le ud af, så jeg kan ik­ke for­stå, at vi er så na­e­ri­ge – ik­ke kun med pen­ge, men og­så med vo­res ven­lig­hed og var­me. Ta­enk på ta­le­må­den: »Du skal va­e­re mod an­dre, som du øn­sker, de skal va­e­re mod dig« – det er så nemt.

HVOR­DAN VIL­LE DU DET ER AL­TID

på Ven­lig­bo­er­ne, som har va­e­ret go­de til at ta­ge pa­tent på »fe­sten«. Så er det os gnav­pot­ter, som så må spør­ge: »Hvad med i mor­gen og i over­mor­gen?«

DET RI­MER LIDT AN­NE MA­RIE HELGER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.