Uden Oba­ma in­gen Trump

BT - - NYHEDER -

Da pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma blev valgt, var jeg ove­nud be­gej­stret. Det var en chan­ce for for­an­dring på bå­de det in­den­rigs­po­li­ti­ske og uden­rigs­po­li­ti­ske plan, men som man­ge an­dre blev jeg skuf­fet over, hvad der kom ud af det. JO, PÅ DET in­den­rigs­po­li­ti­ske om­rå­de kom der Oba­maCa­re, og vi­el­se af ho­mo­seksu­el­le blev til­ladt. Det var me­get godt, men det er ba­re ik­ke nok i en ot­te­årig re­ge­rings­pe­ri­o­de. Jeg ken­der man­ge sor­te i USA, som hel­ler ik­ke er be­gej­stre­de. Ik­ke for­di Oba­ma kun skul­le va­re­ta­ge de­res in­ter­es­ser, men de hav­de hå­bet, at der vil­le bli­ve gjort til­tag, så man­ge af de sor­te, som er fan­get i fat­tig­dom og ar­bejds­løs­hed, kun­ne kom­me ud af det. I ste­det er ar­bejds­løs­he­den blandt de sor­te ste­get, og fat­tig­dom­men ser ik­ke ud til at va­e­re bed­ret. Ud­over det er mid­delklas­sens ind­kom­ster stag­ne­ret. USA ER MED an­dre ord ik­ke ble­vet for­an­dret, og me­get af det, som Oba­ma lo­ve­de, er ik­ke ble­vet til no­get. Han kom som et frisk pust, men blev hur­tigt en del af sta­tus CHARLOTTE HØJLUND quo i Was­hin­g­ton. Det vil­le så ha­ve va­e­ret no­gen­lun­de til at le­ve med, hav­de det ik­ke va­e­ret, for­di hans før­te po­li­tik har gjort USAs ind­fly­del­se min­dre. I in­ter­na­tio­na­le po­li­ti­ske sam­men­ha­en­ge er Was­hin­g­ton ble­vet en li­ge­gyl­dig ho­ved­stad og har måt­tet over­la­de sce­nen til Moskva. DET SKAL DOG si­ges, at Oba­ma har nor­ma­li­se­ret for­hol­det til Cu­ba. Det er godt, men til gen­ga­eld er pri­sen for ato­maf­ta­len med ira­ner­ne ble­vet alt for høj, for­di det vir­ker som om ira­ner­ne har få­et car­te blan­che i Mel­le­mø­sten. De har nu sat de­res blo­di­ge fin­ger­af­tryk i Ye­men, Sy­ri­en og Irak. Og kig­ger vi på kon­flik­ten i Sy­ri­en, har Oba­ma desva­er­re svig­tet to­talt ved ik­ke at hand­le, da det var på­kra­e­vet. Han tal­te om røde linjer for, hvor langt As­sad måt­te gå, men de linjer blev flyt­tet he­le ti­den. Der var in­gen kon­se­kvens, og det har få­et man­ge til at mi­ste respek­ten for Oba­ma og USA. DET KOM SE­NE­ST til ud­tryk, da den fi­lip­pin­ske pra­esi­dent kald­te Oba­ma for en hore­un­ge. Jeg er sik­ker på, at han ik­ke vil­le tur­de kal­de Pu­tin for en hore­un­ge. Pu­tin

HVAD ER PRO­BLE­MET?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.