Nye fejl i Ka­ri­na-sag

BT - - NYHEDER -

BOG-DRA­MA at ‘hun har kaldt sig for cand.mag.’ og at ‘hun ik­ke er cand.mag., og det er iføl­ge uni­ver­si­tets­lo­ven ulov­ligt at bru­ge uni­ver­si­tets-tit­ler, som man ik­ke har’. For­kert ti­tel Ka­ri­na Pedersen er godt nok be­na­evnt som cand. mag. blandt an­det i en ar­ti­kel i Jyl­lands-Po­sten fra 2012. Men selv af­vi­ser hun, at hun har kaldt sig selv cand.mag.

BT har kon­tak­tet jour­na­li­ster­ne bag ar­tik­len i Jyl­lands-Po­sten, og de hu­sker ik­ke, hvor de fik in­for­ma­tio­nen fra.

»Jeg har al­drig no­gen­sin­de ud­gi­vet mig for at va­e­re cand.mag. Jeg har va­e­ret stud. mag., og det har jeg og­så skre­vet i et de­bat­ind­la­eg for man­ge år si­den. Se­ne­re har der stå­et i en fak­ta­boks i Jyl­lands-Po­sten, at jeg var cand.mag. Det har jeg ik­ke selv skre­vet, og fejl­en er må­ske op­stå­et, for­di de tro­e­de, at jeg i mel­lem­ti­den var ble­vet fa­er­di­g­ud­dan­net,« si­ger Ka­ri­na Pedersen til BT.

Mark Ør­sten, der er pro­fes­sor i jour­na­li­stik ved Roskil­de Uni­ver­si­tet, kri­ti­se­rer fejl­en.

»Tit­ler er en af de hyp­pig­ste fejl, jour­na­li­ster be­går. Og un­der al­le om­sta­en­dig­he­der bør man un­der­byg­ge sin på­stand. Det, man gør her, er at in­si­nu­e­re, at Ka­ri­na Pedersen har gjort no­get ulov­ligt, uden at ha­ve be­la­eg for sin på­stand, ale­ne for at teg­ne et be­stemt bil­le­de af ved­kom­men­de. Og det bør man hol­de sig fra,« si­ger Mark Ør­sten. I kølvan­det på tid­li­ge­re ret­tel­se BT har si­den ons­dag for­mid­dag for­søgt at få en kom­men­tar fra che­fre­dak­tør ved Me­troxpress Si­mon Stil­ling. Vi vil­le ger­ne spør­ge, om han kan frem­la­eg­ge avi­sens do­ku­men­ta­tion, men Si­mon Stil­ling har ik­ke be­sva­ret BTs hen­ven­del­ser.

Den nye fejl kom­mer i kølvan­det på en ret­tel­se, som Me­troxpress måt­te fo­re­ta­ge ons­dag, ef­ter at BT kun­ne forta­el­le, at avi­sen uden do­ku­men­ta­tion har ta­get Ka­ri­na Pedersen til ind­ta­egt for, at hun skul­le ha­ve yt­ret, at ’al­le hen­des klas­se­kam­me­ra­ter hver­ken har job el­ler ud­dan­nel­se’. Me­troxpress har be­kla­get sin brug af ud­sag­net, som er sel­ve grund­la­get for de­res kri­ti­ske ar­ti­kel om Ka­ri­na Pedersen.

Me­troxpress har til­li­ge kor­ri­ge­ret sin op­rin­de­li­ge op­lys­ning om, at Ka­ri­na Pe­der­sens brød­re ik­ke hav­de va­e­ret på over­før­sels­ind­komst og ude i kri­mi­na­li­tet. Ka­ri­na Pe­der­sens mor be­kra­ef­te­de i går over for BT og Me­troxpress, at en af brød­re­ne mod­ta­ger før­tids­pen­sion og en an­den har be­gå­et kri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.