Nyt ur bej­ler til lø­be­re

BT - - NYHEDER -

MO­TION Det ’in­tel­li­gen­te’ arm­båndsur Ap­ple Watch får en min­dre over­ha­ling. Uret, som får nav­net Ap­ple Watch - Se­ri­es 2, lig­ner me­re el­ler min­dre sig selv, men til gen­ga­eld får Ap­ples ur langt om la­en­ge en ind­byg­get gps, som sa­er­ligt de lø­be­in­ter­es­se­re­de har ef­ter­s­purgt. Ap­ple Watch er ind­til nu ik­ke ble­vet en li­ge så stor kom­merci­el suc­ces som iPho­ne, og det kan bl.a. skyl­des, at man ind­til nu har va­e­ret tvun­get til at ha­ve sin iPho­ne med, når man f.eks. bru­ger Ap­ple Watch som lø­b­eur.

Der er dog ik­ke den sto­re tvivl at spo­re hos de to lø­be­eks­per­ter, Ritzau Fo­kus har talt med. De sva­er­ger til de­res nu­va­e­ren­de lø­b­eur, som upro­ble­ma­tisk mo­ni­to­re­rer de­res løb. Det er dog ik­ke ens­be­ty­den­de med, at de ik­ke kun­ne fin­de på at skif­te det ud.

Og det kun­ne godt va­e­re et smartwatch, der kun­ne stja­e­le plad­sen om hånd­le­det, hvis det vel at ma­er­ke kan de rig­ti­ge ting, si­ger eli­te­lø­be­ren Hen­rik Them, som og­så er per­son­lig lø­be­tra­e­ner.

»Det er en vig­tig fak­tor at kun­ne må­le og hol­de styr på sin tra­e­ning, hvis du ger­ne vil ryk­ke dig som lø­ber. Så det har sin plads og sin funk­tion, og der er man­ge go­de ting ved det,« forta­el­ler ma­ra­ton­lø­be­ren Hen­rik Them, som er per­son­lig lø­be­tra­e­ner.

Grund­la­eg­gen­de vil­le han over­ve­je at skif­te, hvis det kan gø­re ham til en bed­re lø­ber, si­ger han.

»Hvis der er nog­le nye mu­lig­he­der, som kan op­ti­me­re tin­ge­ne. Hvis jeg kan se, at jeg kan ryk­ke nog­le pro­cen­ter, vil jeg gø­re det. Men det er det, der skal til, før jeg skif­ter,« si­ger han.

Det go­de ved Ap­ple er først og frem­mest de­res brand, som er me­get at­trak­tivt, me­ner Hen­rik Them.

»Men jeg ser det umid­del­bart som no­get, fe­in­s­ch­meck­er-lø­be­re vil bru­ge. Dem, der vil bru­ge lidt fle­re res­sour­cer på lir. Lø­be­re er va­ne­menne­sker, og de kan godt li­de at bru­ge det, der vir­ker for dem,« me­ner han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.