TIP BT

BT - - TV -

FAMILIEFEJDE Blot få ti­mer før Ma­don­na og eks­man­den skul­le i ret­ten for at af­gø­re stri­den om fora­el­dre­myn­dig­he­den til de­res fa­el­les 16-åri­ge søn, Roc­co, blev de to eni­ge. Det skri­ver TMZ. Stri­den om fora­el­dre­myn­dig­he­den har stå­et på si­den de­cem­ber 2015, da søn­nen for­tal­te, at han vil­le bo hos sin far i Lon­don. Det vil­le Ma­don­na ik­ke gå med til, og der­for skul­le hun og eks­man­den, fil­min­struk­tø­ren Guy Rit­chie, alt­så i ret­ten.

De to har si­den de­res skils­mis­se i 2008 va­e­ret i bit­ter strid om fora­el­drespørgs­mål. Ma­don­na føl­te, at hun var den di­sci­pli­na­e­re, mens Guy Rit­chie til­lod Roc­co for me­get.

Iføl­ge Ma­don­na hav­de Guy Rit­chie ’for­gif­tet hen­des søn til at va­e­re imod hen­de’.

I går skul­le stri­den alt­så af­gø­res i ret­ten i New York, men Guy Rit­chie og Ma­don­na blev alt­så eni­ge, in­den sa­gen nå­e­de så langt.

Iføl­ge TMZ in­de­ba­e­rer af­ta­len, at Roc­co bli­ver bo­en­de i Lon­don hos sin far, mens Ma­don­na får ube­gra­en­set mu­lig­hed for at se sin søn.

Ma­don­na og Guy Rit­chie var gift i ot­te år.

*Ko­ster kun alm. SMS/MMS-takst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.