LØRDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1967.

Benja­min har net­op af­slut­tet col­le­ge og ven­der hjem til si­ne fora­el­dre. Han er lidt forvirret og be­kym­ret over sin frem­tid, men den na­e­re frem­tid ta­ger den mi­dal­dren­de Mrs. Ro­bin­son sig af. Hun har imid­ler­tid og­så en yn­dig dat­ter. Si­mon & Gar­fun­kel sik­re­de sig en ka­em­pe­suc­ces med san­ge­ne til fil­men. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Mi­ke Ni­chols. DR2 kl. 17.20 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2009.

Pa­ven er død, og kon­kla­vet er kaldt sam­men. Fi­re kan­di­da­ter bli­ver valgt, men in­den vo­te­rin­gen når at fin­de sted, bli­ver de al­le fi­re myr­det – en for en. Al­le spo­re­ne pe­ger i ret­ning af det hem­me­li­ge bro­der­skab Il­lu­mi­na­ti. Men Il­lu­mi­na­ti ek­si­ste­rer ik­ke la­en­ge­re – el­ler gør det? Sym­bo­l­eks­per­ten Ro­bert Lang­don og den smuk­ke for­sker Vit­to­ria Ve­tra bli­ver in­vi­te­ret af Va­ti­ka­nets po­li­ti til at hja­el­pe dem med ef­ter­forsk­nin­gen. Sam­men ta­ger de to for­ske­re rundt i Rom for at op­trev­le de om­hyg­ge­ligt skjul­te sym­bo­ler, der vil vi­se sig at fø­re dem til en fryg­tind­g­y­den­de fjen­de, en rysten­de op­da­gel­se og den cho­ke­ren­de sand­hed. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ron Howard. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk sci-fi-film fra 2010.

Sam Flynn har al­drig til­gi­vet sin far, softwa­re­ge­ni­et Ke­vin Flynn, for at for­svin­de. Men da Sam mod­ta­ger et sig­nal fra sin fars ned­lag­te spilar­ka­de, fø­res han igen­nem en po­r­tal og ind i den vir­tu­el­le ver­den, hvor han må ka­em­pe mod klo­nen Clu, som vil ska­be ka­os uden for com­pu­te­rens uni­vers. Men der ven­ter Sam fle­re over­ra­skel­ser. Ke­vin Flybb: Jeff Brid­ges. Sam Flynn: Gar­rett Hed­lund. Quor­ra: Oli­via Wil­de.In­str.: Jo­seph Ko­sin­ski. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jo­seph Ko­sin­ski. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2007.

Fi­re stak­kels fora­el­d­re­lø­se børn har vun­det en bil­let til en rund­t­ur på en cho­ko­la­de­fa­brik. Ef­ter at ha­ve und­slup­pet den fryg­tind­g­y­den­de Wil­ly Won­ka, går de fora­el­d­re­lø­se børn gen­nem en for­tryl­let gar­dero­be og en­der i "Gnar­nia". Her skal de ka­em­pe mod "The Whi­te Bitch", og får mas­ser af hjaelp fra en klog, men li­der­lig lø­ve, en grup­pe x-mutan­ter, enø­je­de pira­ter, en dril­le­syg ba­e­ver og en flok magi­stu­de­ren­de. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ja­son Fri­ed­berg. 6'eren kl. 22.25 Dansk-tysk-svensk thril­ler fra 2009.

Hårdt sår­et brin­ges ha­ck­e­ren Lis­beth Sa­lan­der til ho­spi­ta­let ef­ter et vold­somt mø­de med sin bi­o­lo­gi­ske far og halv­bror. Imens ka­em­per Mi­ka­el Blom­k­vist for at over­be­vi­se po­li­ti­et om, at hun er uskyl­dig i tredob­belt mord. Til­sy­ne­la­den­de en umu­lig kamp, for med sand­he­den om Sa­lan­ders dunk­le for­tid åben­ba­rer der sig en hi­sto­rie om en sam­men­sva­er­gel­se på al­ler­hø­je­ste plan. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Da­ni­el Al­fred­son. DR1 kl. 22.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.