SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2012.

Ba­sket­ball-stjer­nen Ke­vin Du­rant spil­ler sig selv i den­ne ener­gi­ske film, hvor Du­rant på magisk vis over­fø­rer sit ta­lent til Bri­an, en klod­set 16-årig, der er blandt Du­rants stør­ste fans. Bri­an bli­ver hur­tigt top­sco­rer på sko­lens ba­sket­hold, mens Du­rant plud­se­lig ik­ke kan ram­me kur­ven over­ho­ved. Og da fi­na­ler­ne na­er­mer sig, må Bri­an ind­se, at det er no­get helt an­det der gør en til en sand vin­der, og Bri­an prø­ver nu at ven­de ka­ta­stro­fen for Du­rant. In­str.: Jo­hn Whi­te­sell. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jo­hn Whi­te­sell. Ka­nal 5 kl. 14.50 Dansk dra­ma fra 2014.

Søn­der Om­me, 1976. Kort før Mar­tins kon­fir­ma­tion dør hans mor af kra­eft. Ta­bet på­vir­ker hans far og bror me­get, og nu må Mar­tin for­sø­ge at kom­me sig over sin mors død, sam­ti­dig med at han selv må plan­la­eg­ge den fo­re­stå­en­de kon­fir­ma­tion. Sam­ti­dig op­le­ver han sin før­ste fo­rel­skel­se i sin ve­nin­de Kri­sti­ne, men må­ske er han og­så fo­rel­sket i sin bed­ste ven Kim? Ven­ner og fa­mi­lie for­sø­ger at kom­me med go­de råd til ham og prø­ver at hja­el­pe, men in­gen for­står rig­tigt de ting, han gen­nem­le­ver. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ni­els Ar­den Oplev. TV 2 kl. 16.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1995.

Samu­el Faulk­ners (Hugh Grant) ukom­pli­ce­re­de og lyk­ke­li­ge liv ven­des på ho­ve­d­et, da ka­e­re­sten Re­bec­ca (Juli­an­ne Mo­o­re) forta­el­ler, at hun er gravid. Ba­re tan­ken om at bli­ve far og det an­svar, man har som fora­el­dre, skra­em­mer Samu­el fra vid og sans, selv­om han ar­bej­der som bør­ne­p­sy­ko­log. Han prø­ver at vaen­ne sig til tan­ken, men det ta­ger fle­re må­ne­der og Re­bec­ca får nok af hans barn­li­ge op­før­sel og for­la­der ham. Samu­el ta­ger det hårdt og må ind­se, at det må­ske ik­ke er så skidt at bli­ve far. Nu er det op til Samu­el, at over­be­vi­se Re­bec­ca om, at han har skif­tet me­ning. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Chris Co­lum­bus. TV3 PULS kl. 17.55 Dansk mu­si­cal fra 1951.

Kom­po­ni­sten Jo­hn har pro­ble­mer i sit ae­g­te­skab med Ire­ne Ber­ger og har sam­ti­dig ut­ro­ligt sva­ert ved at få skre­vet en ope­ret­te fa­er­dig. Mu­sik­kens mu­se Po­lyhym­nia kom­mer ham til hjaelp, men fo­rel­sker sig i pi­lo­ten Har­ry Smith, som Jo­hns ko­ne Ire­ne og­så flir­ter ge­val­digt med. Si­tu­a­tio­nen er ka­o­tisk, og Zeus må ta­ge af­fa­e­re. Snart op­står sød mu­sik i me­re end en for­stand. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Tor­ben An­ton Svend­sen. TV 2 Char­lie kl. 20.50 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2011.

Bil­ly Be­a­ne er tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel ba­se­ball­spil­ler, der nu ar­bej­der som ma­na­ger for ba­se­bal­l­klub­ben Oakland At­hle­ti­cs. Hol­det er ta­et på at mi­ste tre af si­ne bed­ste spil­le­re til me­re pen­ge­sta­er­ke klub­ber. Med få pen­ge i klub­bens kas­se, ind­ser Be­a­ne, at han må for­an­dre må­den, hvor­på han eva­lu­e­rer de egen­ska­ber og bi­drag po­ten­ti­el­le spil­le­re kan til­fø­re klub­ben. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ben­nett Mil­ler. TV3 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.