ORICAS BED­STE CORT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SUPERPRAESTATION Tu­sind­vis af dan­ske se­e­re, der fulg­te med på 18. eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña, var gi­vet vis ved at få den se­ne ef­ter­mid­dagskaf­fe el­ler den tid­li­ge af­tens­mad i den ga­le hals, da en 23-årig born­hol­mer plud­se­lig var før­ste mand over stre­gen. Den for­holds­vis fla­de 18. eta­pe af det­te års Vu­el­ta a Es­paña end­te som ven­tet med en mas­ses­purt, og her strøg 23-åri­ge Magnus Cort fra det au­stral­ske hold, Ori­ca Bi­keEx­chan­ge, in­denom og for­bi al­le an­dre ryt­te­re og var ik­ke til at hen­te igen.

Det var lidt af en over­ra­skel­se for de fle­ste, og det var det og­så for ho­ved­per­so­nen selv, da han hav­de kryd­set mål­stre­gen.

»Jeg hav­de ik­ke drømt om en eta­pe­sejr, da jeg rej­ste hjem­me­fra. Jeg er su­per glad. Jeg gla­e­der mig til at kom­me hjem og se det,« sag­de Magnus Cort til TV2 Sport.

Den 23-åri­ge cy­kel­ryt­ter kø­rer i øje­blik­ket med i sit før­ste tre uger­se­ta­pe­løb, og på gårs­da­gens eta­pe lig­ne­de det mest af alt en op­ga­ve som hja­el­pe­ryt­ter for Cort, der har to hold­kam­me­ra­ter i top fem i klas­se­men­tet.

»Jeg fik ta­get lidt vind hist og her, og jeg var og­så ne­de at hen­te fla­sker in­den for den sid­ste ti­me. Det gør det jo kun sjove­re, at man sta­dig kan pra­este­re, ef­ter at ha­ve ar­bej­det. Det vi­ser, at mit ni­veau er højt,« for­tal­te en glad Magnus Cort til TV2 Sport. Godt for dansk cy­kel­sport På tv-ska­er­men fulg­te U23-land­stra­e­ner og mid­ler­ti­dig se­ni­o­r­land­stra­e­ner, An­ders Lund, med, og han kun­ne be­stemt li­de, hvad han så. Spe­ci­elt for­di dan­sker­ne tra­ek­ker man­ge sej­re som ung­doms­ryt­te­re, men har be­sva­er med at hen­te de sto­re re­sul­ta­ter som se­ni­or.

»Det gi­ver for­håb­nin­ger, bå­de for Magnus Cort og hans eg­ne MAGNUS CORT NI­EL­SEN FØDT 16. JA­NU­AR 1993 (23 ÅR) Op­vok­set på Born­holm Kø­rer for Ori­ca-Bi­keEx­chan­ge (si­den ok­to­ber 2014) TID­LI­GE­RE HOLD: 2012 - Team Con­cor­dia For­sik­ring Him­mer­land 2013 - Team Cult Ener­gy 2014 - Cult Ener­gy Vi­tal Wa­ter 2014 - til nu Ori­ca Gre­enED­GE/ Ori­ca-Bi­keEx­chan­ge STØR­STE SEJ­RE: 4 x eta­pe­sejr PostNord Dan­mark Rundt Eta­pe­sejr i Tour des Fjords Eta­pe + sam­let sejr i Ron­de de l’Oi­se Jeg hav­de ik­ke drømt om en eta­pe­sejr, da jeg rej­ste hjem­me­fra. Jeg er su­per glad. Jeg gla­e­der mig til at kom­me hjem og se det mu­lig­he­der, men og­så for dansk cy­kel­sport, at sej­re­ne kom­mer til­ba­ge på top­ni­veau. Det er den slags re­sul­ta­ter, der skal til for at in­spi­re­re de un­ge, der lig­ger ef­ter ham på ju­ni­o­r­og U23-ni­veau, hvor sej­re­ne skal brin­ges med vi­de­re til det hø­je­ste ni­veau,« si­ger An­ders Lund til BT. For ham er det ik­ke over­ra­sken­de, at Magnus Cort kan skri­ve eta­pe­vin­der i en Grand Tour på cv’et, men må­ske me­re, at det al­le­re­de er sket nu. »Jeg ved ik­ke, om det er no­get, man for­ven­te­de el­ler reg­ne­de med nu. Men det er helt sik­kert no­get, der har stå­et skre­vet i sol, må­ne og stjer­ner, at han vil­le va­e­re i stand til på et tids­punkt. Hvis du gi­ver ham 21 chan­cer i streg, vil han bi­de på en af da­ge­ne,« forta­el­ler den mid­ler­ti­di­ge land­stra­e­ner. VM-form An­ders Lund po­in­te­r­er, at man­ge af de sto­re sprin­te­re ik­ke er med i Vu­el­ta­en. Det skal dog ik­ke skyg­ge for et re­sul­tat, hvor den go­de form og ’grund­power’ ty­de­lig­vis var i or­den, si­ger han. Der­u­d­over kom­mer sej­ren før et VM i ok­to­ber, hvor ru­ten er flad. Det ta­ler for Corts del­ta­gel­se på VM-hol­det, og­så i en mu­lig ho­ved­rol­le, men det vil An­ders Lund ik­ke af­slø­re for me­get om end­nu. »Nu er hol­det ik­ke ud­ta­get, men det er den slags re­sul­ta­ter, der er sva­e­re at kom­me uden om. Men det er så­dan set det, jeg vil si­ge om VMud­ta­gel­sen. Det er et flot re­sul­tat, og jeg er me­get glad på Magnus Corts veg­ne,« si­ger An­ders Lund til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.