Bendt­ner til­ba­ge på lands­hol­det?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NMå­ske var det li­ge­frem en ’vel­sig­nel­se i for­kla­ed­ning’, at Bendt­ner var helt ude i kul­den frem for at be­fin­de sig i lim­bo på en ba­enk i Wol­fsburg ICKLAS BENDT­NER ER til­ba­ge i job. Not­ting­ham Fo­rest tog chan­cen, smed ter­nin­ger­ne og står nu til­ba­ge med luk­ke­de øj­ne og hå­ber på, de lan­der rig­tigt.

At Cham­pions­hip-klub­ben trod­se­de et cv med fle­re mi­nus­ser end plus­ser er na­tur­lig­vis godt. Bendt­ner har fun­det en klub, hvor han igen kan stik­ke nøg­len i den kar­ri­e­re, der el­lers sy­nes fa­re­tru­en­de ta­et på at ha­va­re­re. Den slags kan kun va­e­re en po­si­tiv nyhed.

Bendt­ners un­der­skrift sa­et­ter na­tur­lig­vis gang i den sa­ed­van­li­ge do­mi­no-ef­fekt for en dansk top­spil­ler. Kom­mer han på hol­det – og det bør han – er vej­en til lands­hol­det ik­ke lang. Så­dan er det nu en­gang for en­hver dansk spil­ler med en vis grad af ta­lent. Og ta­lent har Ni­ck­las Bendt­ner mas­ser af. VI KAN DER­FOR li­ge så godt åb­ne dis­kus­sio­nen al­le­re­de nu. Og­så selv om det kan vir­ke en anel­se pra­e­ma­turt. Skal Ni­ck­las Bendt­ner til­ba­ge på det dan­ske lands­hold?

He­le dis­kus­sio­nen har na­tur­lig­vis nu­an­cer. Den kan vi­se sig over­flø­dig, hvis Bendt­ner fl­op­per i Ro­bin Hoods by, li­ge­som an­gri­be­ren kan bli­ve umu­lig at kom­me uden om, hvis han bra­en­der den na­est­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke af og rej­ser sig til nye høj­der. Men den er ik­ke de­sto min­dre re­le­vant.

Jeg har de se­ne­ste må­ne­der gå­et rundt med den over­be­vis­ning, at land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de ik­ke har va­e­ret de­ci­de­ret ulyk­ke­lig over, at Ni­ck­las Bendt­ner i det tid­li­ge for­år gjor­de sig selv umu­lig at ud­ta­ge. Må­ske var det li­ge­frem en ’vel­sig­nel­se i for­kla­ed­ning’, at Bendt­ner var helt ude i kul­den frem for at be­fin­de sig i lim­bo på en ba­enk i Wol­fsburg.

Nord­man­den de­ler af åben­ly­se år­sa­ger ik­ke Mor­ten Ol­sens ka­er­lig­hed til den kon­tro­ver­si­el­le an­gri­ber, med hvem han ik­ke de­ler no­gen hi­sto­rie, og mit ind­tryk er, at han med Bendt­ners ’ek­sil’ langt hen ad vej­en har set sig selv slip­pe for en di­strak­tion og mu­lig pro­blem­s­pre­der.

En Bendt­ner i stor­form vil en­hver dansk land­stra­e­ner for­ment­lig gø­re brug af, men en Bendt­ner med langt fle­re spørgs­mål end svar sva­e­ven­de om­kring sig har langt fra sam­me ap­pel. Den slags kan ae­r­bø­digst få lov at tra­e­ne med. Og ik­ke me­re end det. NU HAR BENDT­NER så igen en klub, og dø­ren til lands­hol­det har der­for al­le­re­de åb­net sig et styk­ke. Men skal Bendt­ner in­vi­te­res in­den­for, når han har etab­le­ret sig i sin nye klub? Sva­ret er ik­ke helt li­ge­til.

Åge Ha­rei­de er i fa­erd med at ska­be et nyt lands­hold med smil på la­e­ben. Hol­det med de man­ge un­ge spil­le­re sy­nes me­re let­til­ga­en­ge­ligt og me­re li­ge­til, end det lands­hold vi så for ba­re et år si­den. Lands­hol­det har med små skridt sat kur­sen mod det mål om fol­ke­lig­hed, som bå­de Ha­rei­de og DBU har sat sig. Li­ge nu sy­nes hol­det li­ge­va­eg­tigt, ba­lan­ce­ret og med en po­si­tiv ud­strå­ling.

Sam­me po­si­ti­ve ud­strå­ling ser jeg ik­ke hos Ni­ck­las Bendt­ner. Og her fin­des pro­blem­stil­lin­gen. For da Bendt­ner ons­dag blev pra­e­sen­te­ret i den en­gel­ske provins, var det med en ir­ri­ta­bel at­ti­tu­de, der sja­el­dent ses hos spil­le­re, der in­tro­du­ce­res hos og af de­res nye ar­bejds­gi­ver. Det er nor­malt en dag med sto­re smil og sto­re ma­eng­der Først når at­ti­tu­de og pra­e­sta­tio­ner går hånd i hånd, bør Bendt­ner luk­kes il­ba­ge på det lands­hold, han hol­der så me­get af rum­me­lig­hed. Men det var ik­ke, hvad jeg så – og det be­kym­rer mig. MIT BUD ER, at det og­så be­kym­rer Åge Ha­rei­de. Er der no­get, land­stra­e­ne­ren ik­ke har brug for, er det en spil­ler, der kom­mer ind på hans nye lands­hold med en ar­ro­gant at­ti­tu­de i sport­st­a­sken.

Jeg hå­ber der­for, Ni­ck­las Bendt­ner vil kig­ge sig selv i spej­let i jag­ten på en for­bed­ret at­ti­tu­de. Na­tur­lig­vis er pra­e­sta­tio­ner­ne det vig­tig­ste. Men de er ik­ke alt. Først når at­ti­tu­de og pra­e­sta­tio­ner går hånd i hånd, bør Bendt­ner luk­kes til­ba­ge på det lands­hold, han hol­der så me­get af.

SØ­REN HANGHØJ KRI­STEN­SEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.