HER ER MIT NEW

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I USA Caroline Woz­ni­a­cki smi­ler igen. Ef­ter en ska­des­pla­get sa­e­son med svin­gen­de re­sul­ta­ter og et dyk på ver­dens­rang­li­sten til num­mer 74, har den 26-åri­ge dan­ske ten­nis­spil­ler un­der den igang­va­e­ren­de Grand Slam-tur­ne­ring, US Open, i New York vist spil i ver­dens­klas­se.

Men hvorfor kom­mer op­tu­ren net­op nu?

»Jeg el­sker at spil­le US Open, og jeg el­sker at op­hol­de mig i by­en,« si­ger Caroline Woz­ni­a­cki til BTs ud­send­te ten­nis­repor­ter.

Hun har ejet to lej­lig­he­der i New York si­den 2011 til en sam­men­lagt købs­sum på knap 9 mio. dol­lar (cir­ka 60 mio. kr.) på den fas­hio­nab­le Man­hat­tan-adres­se 15 Uni­on Squa­re West. Sam­me byg­ning som smyk­ke­fir­ma­et Tif­fa­ny & Co. har holdt til i si­den 1869, og hvor rum­me­ne har na­er­mest skyhø­je stø­be­jerns­bu­er.

For en ten­nis­spil­ler som Caroline Woz­ni­a­cki er ste­det helt per­fekt. for­di det in­de­hol­der en ra­ek­ke at­trak­ti­ve tra­e­nings­fa­ci­li­te­ter som swim­m­ing­pool, spa, sau­na, mas­sa­ge-, fit­ness- og yo­ga-rum.

»Ud­sig­ten er fan­ta­stisk. Med egen bo­pa­el i by­en fø­ler jeg, at jeg i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne har en lil­le for­del. Jeg kan sove i min egen seng, få hjem­mela­vet mad og ha­ve fa­mi­lie og ven­ner om­kring mig,« si­ger Caroline Woz­ni­a­cki, der har det fint med det ame­ri­kan­ske ten­nis­pu­bli­kum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.