YORK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»De støt­ter mig al­tid mak­si­malt og er så sø­de. Støt­ten hja­el­per mig til at fin­de det bed­ste frem i mig,« si­ger Caroline Woz­ni­a­cki. Klar til fas­hion we­ek Un­der US Open op­hol­der hun sig man­ge ti­mer på ten­nisan­la­eg­get i New York-by­de­len Qu­e­ens, da der her bå­de er mu­lig­hed for at styr­ke­tra­e­ne og be­nyt­te ba­ner­ne til at op­ti­me­re sit spil.

»Men el­lers har jeg nog­le gan­ge be­søgt Jo­hn McEn­ro­es aka­de­mi på Ran­dall’s Island. An­dre gan­ge tra­e­ner jeg på de of­fent­li­ge ba­ner ved West-si­de Hig­hway. Når jeg gør det, fø­ler jeg mig som en rig­tig newy­or­ker,« si­ger Caroline Woz­ni­a­cki.

Hun bli­ver i New York ef­ter US Open frem til tors­dag, hvor hun rej­ser til Ja­pan for at spil­le en tur­ne­ring på WTA Tou­ren.

Det be­ty­der, at den mo­de­in­ter­es­se­re­de dan­ske ten­nis­spil­ler får mu­lig­hed for at del­ta­ge i New York Fas­hion We­ek, hvor hun tid­li­ge­re har be­søgt show med ve­nin­den Se­re­na Wil­li­ams og Mi­cha­el Kors (kendt de­sig­ner, red.).

Ved de­ad­li­ne til den­ne ud­ga­ve var Caroline Woz­ni­a­ck­is se­mi­fi­na­le ved US Open mod ty­ske­ren An­ge­lique Ker­ber ik­ke fa­er­dig­spil­let.

Men uan­set re­sul­ta­tet kan dan­ske­ren på søn­dag hol­de en vel­fortjent fri­dag , da en en even­tu­el fi­na­le spil­les lør­dag.

Til New York Ti­mes for­tal­te hun umid­del­bart før US Opens be­gyn­del­se, hvor­dan en så­dan dag kan for­me sig der­hjem­me og på nog­le af hen­des ynd­lings­ste­der i den ma­eg­ti­ge by på USAs øst­kyst:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.