PARAI SI

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VIN­DE­RE De dan­ske pa­ra-at­le­ter er an­kom­met til Le­ge­ne i Rio. For­be­re­del­sen har va­e­ret i top, og der skal me­tal med hjem. 21 dan­ske­re er ta­get til Rio de Ja­neiro for at ka­em­pe for Dan­mark, dem selv og hå­bet om at vin­de me­dal­jer med hjem.

Før Le­ge­ne har Dansk Han­di­cap Idra­ets-For­bund haft bå­de svøm­mer­ne og at­le­ti­ku­dø­ver­ne på tra­e­nings­lejr, og det er et top­tra­e­net dansk hold, der skal ka­em­pe med om me­dal­jer­ne, forta­el­ler chef de mis­sion, Mi­cha­el Møl­l­gaard Ni­el­sen.

»Det er et vel­for­be­redt dansk hold, der går ind med en målsa­et­ning på fem me­dal­jer. Op­rin­de­ligt var 15 at­le­ter ud­ta­get, og 14 af dem har vun­det in­ter­na­tio­na­le me­dal­jer før,« si­ger Mi­cha­el Møl­l­gaard Ni­el­sen til BT fra en te­le­fon i Bra­si­li­en. Det er et vel­for­be­redt dansk hold, der går ind med en målsa­et­ning på fem me­dal­jer

Al­le­re­de i be­gyn­del­se af au­gust meld­te DHIF, at målsa­et­nin­gen lød på 5 me­dal­jer. Si­den er yder­li­ge­re seks at­le­ter ble­vet ud­ta­get som føl­ge af, at den in­ter­na­tio­na­le pa­ra­lym­pi­ske ko­mité valg­te at ude­luk­ke Rusland ef­ter af­slø­rin­gen af stats­støt­tet do­ping. In­spi­re­ret I skyg­gen af et forrygende dansk OL og en ef­ter­ud­ta­gel­se af seks at­le­ter kun­ne man va­e­re fri­stet til at tro, at me­dal­je­målsa­et­nin­gen kun­ne skru­es en tand op. Men det bli­ver ik­ke til­fa­el­det, si­ger Møl­l­gaard Ni­el­sen.

»Vi er su­per in­spi­re­ret af, at Dan­mark ta­ger til OL med en for­vent­ning om 10 me­dal­jer, og så ta­ger man 15. Det er me­get in­spi­re­ren­de, når vi er lidt over 5 mil­li­o­ner dan­ske­re. Vi tror på, at fem me­dal­jer er re­a­li­stisk, men det er og­så am­bi­tiøst. Så skal ca. hver fjer­de at­let hen­te me­dal­je,« si­ger den dan­ske chef de mis­sion.

Med så man­ge dan­ske at­le­ter, der har pra­este­ret på top­ni­veau, kan det va­e­re sva­ert at ud­pe­ge pra­e­cis, hvil­ke fem der har størst chan­ce for at hen­te me­tal ved de Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge.

BT har dog få­et Mi­cha­el Møl­l­gaard Ni­el­sen til at ud­pe­ge fem go­de bud og knyt­te et par ord til dem hver.

»Han vandt PL-bron­ze i 2012 og EM-guld i 2016. Han har haft ver­dens­re­kor­den og lig­ger og ka­em­per om den for ti­den med en ja­pa­ner og en ty­sker. Han er en spa­en­den­de fyr, der og­så ar­bej­der i dyb­den med de her spe­ci­el­le pro­te­ser.« »Vo­res fa­ne­ba­e­rer her til PL. Vandt to gan­ge bron­ze til PL 2012. Hun fik barn i 2013 og sid­ste år fik hun en stør­re ope­ra­tion i det ene knae. Hun er en figh­ter, hvorfor vi og­så valg­te hen­de til fa­ne­ba­e­rer, og hun kom­mer med stor ru­ti­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.