Rød-hvidt rod i stem­me­bok­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRA­ESI­DENTVALG trods dob­belt­ty­dig­he­den al mu­lig me­ning. På gårs­da­gens pres­se­mø­de stil­le­de den slo­ven­ske pra­esi­dent­kan­di­dat spørgs­måls­tegn ved de be­vi­se­ligt elen­di­ge for­hold for ar­bej­der­ne i Qa­tar, hvor VM skal af­hol­des i 2022, li­ge­som han ud­tal­te sig po­si­tivt om Rusland som VM-va­ert om to år. Og her stop­per ad­var­sels­lam­per­ne ik­ke med at blin­ke. Tid­li­ge­re på ugen blev Ceferin i det nor­ske fod­bold­ma­ga­sin Jo­si­mar an­kla­get for – i en fod­bold­po­li­tisk stu­de­han­del - at ha­ve ’solgt’ en plads i UEFAs ek­se­ku­tiv­ko­mité samt ik­ke mindst EMva­ert­s­ska­bet i en­ten 2020 el­ler 2024 til gen­ga­eld for de nor­di­ske lan­des støt­te. »Det er en kom­plet løgn. Det har jeg og­så sagt til avi­sen, der skrev det,« sag­de Ceferin om an­kla­ger­ne, som og­så Jes­per Jeg skal va­e­re tryg, før jeg af­gi­ver min stem­me. Er jeg ik­ke det på Dan­marks veg­ne, stem­mer jeg blankt Møl­ler har af­vist. Ma­rio­net for Rusland Al­li­ge­vel kla­e­ber de sig fast til Ceferin. Pra­e­cis som ryg­ter­ne om, at han er en ma­rio­net for Rusland gør det. Net­op støt­ten fra Rusland, der har vis­se pro­ble­mer med at over­hol­de bå­de men­ne­ske­ret­tig­he­der og do­pin­greg­ler, er end­nu et pro­blem for slo­ve­ne­ren. Og­så i for­hold til støt­te fra Dan­mark.

»En­hver støt­te er god. I går fik jeg støt­ten fra Po­len og Slovaki­et. Støt­te er den sam­me, og jeg de­ler ik­ke støt­te op i vig­tig­hed. Al­le har én stem­me, og det, der er vig­tigt for mig, er, at støt­ten ik­ke kom­mer fra én del af Eu­ro­pa. Det vi­ser en sam­ling, som for­hin­drer ne­ga­ti­ve men­ne­sker i at la­ve kon­spira­tions­te­o­ri­er. El­ler i hvert fald ho­ved­par­ten fra at la­ve dem,« lød det fra Ceferin.

Slo­ve­ne­ren reg­ner med støt­ten fra Dan­mark og Jes­per Møl­ler. Men om han får den, er end­nu et åbent spørgs­mål. Det af­ha­en­ger af, hvad DBU-top­pen ser, når den kig­ger sig i spej­let. Kan­di­da­ter­ne

Alek­s­an­der Ceferin

49 år Pra­esi­dent for det slo­ven­ske fod­bold­for­bund Ad­vo­kat Mod­ta­ger støt­te fra blandt an­dre: Tys­kland og Rusland 68 år Pra­esi­dent for det hol­land­ske fod­bold­for­bund

Vi­ce­pra­esi­dent for UEFA og med­lem af ek­se­ku­tiv­ko­mitéen

Mod­ta­ger støt­te fra blandt an­dre: Eng­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.