HELT SORT

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen | smo@bt.dk

Trods tip og om­fat­ten­de kon­trol op­da­ge­de Skat ik­ke svin­del. Ufor­stå­e­ligt, si­ger mi­ni­ster

Dan­mark kun­ne ha­ve und­gå­et svin­del for et be­ty­de­ligt mil­li­onbe­løb, hvis Skat i slut­nin­gen af ju­ni sid­ste år hav­de re­a­ge­ret lidt me­re pro­fes­sio­nelt på en ad­var­sel, man modt­og, net­op som fe­ri­en stod for dø­ren.

Den­ne ny de­tal­je i sa­gen kom frem i går på et sam­råd i Fol­ke­tin­gets Skat­te­ud­valg, da skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) blev bedt om at for­kla­re, hvorfor der ik­ke skul­le èn men he­le to ad­vars­ler til, før svin­de­len blev stop­pet.

Nu vi­ser det sig højst over­ra­sken­de, at Skat fak­tisk gen­nem­før­te en ra­ek­ke kon­trol­hand­lin­ger på bag­grund af ad­vars­len. Det før­te ba­re ik­ke til no­get, for­di man kon­trol­le­re­de de for­ker­te ting.

For ek­sem­pel un­der­søg­te man ik­ke, om uden­land­ske svind­le­re fik re­fun­de­ret ud­byt­teskat fra lan­de som Dan­mark ik­ke har en dob­belt­be­skat­nings­af­ta­le med. Det er el­lers en klar be­tin­gel­se for at få pen­ge til­ba­ge fra Skat. Man får kun be­talt skat af ak­tieud­byt­ter til­ba­ge, hvis man har be­talt skat af det sam­me ak­tieud­byt­te i sit hjem­land og i øv­rigt bor i et land med en dob­belt­be­skat­nings­af­ta­le.

Kar­sten Lauritzen måt­te bli­ve skat­te­ud­val­get svar skyl­dig på af­slø­rin­gen.

»Som Rigs­re­vi­sio­nen si­ger, er det ufor­stå­e­ligt. Det er ufor­stå­e­ligt for mig som mi­ni­ster. Det er og­så der­for, at den af­de­ling ik­ke la­en­ge­re ek­si­ste­rer. Hvorfor man ik­ke kon­trol­le­re­de de rig­ti­ge ste­der og ik­ke hav­de et vel­fun­ge­ren­de it-sy­stem, det kan jeg desva­er­re ik­ke sva­re på,« si­ger Kar­sten Lauritzen.

Fra ju­ni til au­gust 2015 vok­se­de svin­del­be­lø­bet fra 9 til 12,3 mia. kr., men det er uklart, om de ek­stra tre mil­li­ar­der kro­ner blev tabt hen over som­me­ren el­ler gen­nem en la­en­ge­re pe­ri­o­de.

Kar­sten Laurit­sen af­vi­ser at be­sva­re man­ge spørgs­mål med hen­vis­ning til, at det kan ska­de bag­mand­spo­li­tiets ef­ter­forsk­ning. Først når det­te ar­bej­de er af­slut­tet, vil of­fent­lig­he­den få ind­blik i al­le sa­gens de­tal­jer.

Han ude­luk­ker ik­ke, at det sam­le­de svin­del­be­løb kan sti­ge yder­li­ge­re, når ef­ter­forsk­nin­gen er af­slut­tet.

Hvorfor man ik­ke kon­trol­le­re­de de rig­ti­ge ste­der og ik­ke hav­de et vel­fun­ge­ren­de it-sy­stem, det kan jeg desva­er­re ik­ke sva­re på Kar­sten Lauritzen

FO­TO: ÓLAFUR STEINAR GESTSSON

»Jeg kan ik­ke gi­ve no­gen for­kla­ring på det,« lød sva­ret igen og igen fra skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen un­der et sam­råd i Fol­ke­tin­get i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.