Sø­ren Pind: Vis hen­syn til Ka­ri­na

En bog skre­vet af ‘en over­le­ver’ som un­der­klas­se-Ka­ri­na kan ik­ke fak­tatjek­kes, me­ner ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy | sris@ber­ling­s­ke.dk

UN­DER­KLAS­SE-KA­RI­NA Nu blan­der lan­dets ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) sig i sa­gen om den li­be­ra­le de­bat­tør Ka­ri­na Pe­der­sen, der i in­ter­view og i sin nyud­kom­ne bog ‘Helt ude i ham­pen’ er ble­vet be­skyldt for at over­dri­ve og ly­ve om sin trau­ma­ti­ske barn­dom i Korska­er­par­ken i Fre­de­ri­cia. Ka­ri­na Pe­der­sen - der og­så er kendt som Ka­ri­na fra un­der­klas­sen - er si­den ble­vet en kon­tro­ver­si­el fi­gur, for­di hun og­så har det po­li­ti­ske bud­skab, at un­der­klas­sen ik­ke mang­ler pen­ge, men moral.

Sa­gen kul­mi­ne­re­de for en uge si­den, da gra­tisa­vi­sen Me­troxpress i et fak­tatjek med hen­des klas­se­kam­me­ra­ter som om­drej­nings­punkt skrev, at Ka­ri­na Pe­der­sen over­dri­ver det so­ci­a­le ar­mod i Korska­er­par­ken, mo­de­rens svigt og brød­re­nes liv på over­før­sels­ind­komst og kri­mi­na­li­tet.

Si­den har BT af­da­ek­ket fle­re fak­tu­el­le fejl i ar­tik­len - blandt an­det har Ka­ri­na Pe­der­sen al­drig yt­ret, at ‘al­le i klas­sen og om­gi­vel­ser­ne hver­ken har job el­ler ud­dan­nel­se’, hvil­ket el­lers er gjort til pra­e­mis­sen for ar­tik­len i Me­troxpress.

Nu blan­der Sø­ren Pind sig i sa­gen: »Jeg ta­ger af­stand fra Me­troxpress’ da­ek­ning af den­ne sag. Man skal vi­se ek­stra hen­syn over for over­le­ve­re fra dis­se mil­jø­er som Ka­ri­na Pe­der­sen. Der ple­jer at va­e­re me­re sand­hed i det, som over­le­ve­ren be­skri­ver, end i det, som fa­mi­li­en me­ner er sket,« si­ger Sø­ren Pind til BT. Brudt ta­bu­er »Vi har i høj grad få­et brudt de ta­bu­er, der er i for­hold til seksu­elt mis­brug, al­ko­hol og vold i hjem­me­ne. Der­for bør man i hø­je­re grad lyt­te til de sam­le­de ud­tryk fra Ka­ri­na Pe­der­sen frem for at gran­ske fak­ta, som om det var po­li­ti­ske hand­lings­pla­ner,« si­ger Sø­ren Pind.

Men et me­die er vel i sin go­de ret til at fak­tatjek­ke en hi­sto­rie?

»Jeg si­ger ik­ke, at de ik­ke må fak­tatjek­ke. Men det skal gø­res med om­hu, hvil­ket Me­troxpress ty­de­lig­vis ik­ke har gjort, og nu er de­res ar­bej­de i ste­det endt med at ska­de de­bat­ten i en me­get vig­tig sag. Det er og­så ska­de­ligt for he­le den må­de, hvor­på vi skal for­sø­ge at få en me­re åben de­bat om de her ta­bu­er,« si­ger Sø­ren Pind.

Det var net­me­di­et Zet­land, der var først med et in­ter­view med Ka­ri­na Pe­der­sen, og det blev si­den fulgt op af fle­re me­di­er, som - iføl­ge kri­ti­ke­re ukri­tisk køb­te hen­des ar­gu­ment om, at fle­re pen­ge til un­der­klas­sen ik­ke vir­ker.

Ef­ter Me­troxpress’ hi­sto­rie und­skyld­te fle­re me­di­er for ik­ke at ha­ve fak­tatjek­ket hen­des bag­grund. Men si­den har der vist sig at va­e­re ad­skil­li­ge fejl i Me­troxpress’ da­ek­ning, og avi­sen har måt­tet kor­ri­ge­re fle­re op­lys­nin­ger si­den den op­rin­de­li­ge ar­ti­kel ud­kom fre­dag 2. sep­tem­ber. Pel­le Drag­sted: O.k. at fak­tatjek­ke En­heds­li­stens fol­ke­tings­med­lem Pel­le Drag­sted me­ner mod­sat Sø­ren Pind, at det er re­le­vant at tjek­ke Ka­ri­na Pe­der­sens bag­grund.

»Hun har selv­føl­ge­lig ret til at ha­ve sin hold­ning, og så kan man va­e­re enig el­ler ue­nig. Men når man ud­gi­ver en do­ku­men­ta­risk bog, og bru­ger den til at forta­el­le, hvor­dan man ger­ne ser en po­li­tisk løs­ning på pro­ble­met, så sy­nes jeg, det er o.k. at fak­tatjek­ke bag­grun­den.

Det er en må­de at fin­de ud af, om de er­fa­rin­ger, ved­kom­men­de tra­ek­ker på, er san­de,« si­ger Pel­le Drag­sted.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få en kom­men­tar fra che­fre­dak­tio­nen på Me­troxpress.

Der ple­jer at va­e­re me­re sand­hed i det, som over­le­ve­ren be­skri­ver, end i det, som fa­mi­li­en me­ner er sket Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V)

FO­TO: AS­GER LADEFOGED

Sø­ren Pind ta­ger af­stand fra me­di­ers fak­tatjek af Ka­ri­na Pe­der­sens hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.