Ib vil va­e­re po­li­ti­ker

BT - - NYHEDER -

NY START hu­set for 165.000 kr., og hus­lej­en er 4.500 kr. – hver tred­je må­ned. Det er da helt godt,« ly­der det med til­freds­hed i stem­men fra den tid­li­ge­re fi­sker. Util­freds Ro­bin Hood Helt til­freds er han dog ik­ke for ’sy­ste­met’, som han si­ger. For ri­me­lig­hed og or­dent­lig­hed har tran­ge kår, me­ner han.

»Fat­tig­dom­men er ble­vet va­er­re i Dan­mark i de se­ne­ste år, og det kan vi vir­ke­lig ma­er­ke her­ne­de. Folk går og ven­der hver ene­ste fe­mø­re for at få det til at ha­en­ge sam­men. Der bli­ver stør­re og stør­re for­skel mel­lem rig og fat­tig. Hvis Ro­bin Hood hav­de le­vet i dag, så vil­le han ik­ke ha­ve brudt sig om det, han så. Han vil­le sør­ge for at få he­vet nog­le af de pen­ge ud, som de ri­ge sid­der på, og gi­ve dem til de folk, der har be­hov,« fast­slår Ib An­der­sen, som alt­så nu hå­ber på at bli­ve valgt ind i by­rå­det og på den må­de få mu­lig­hed for at va­e­re med til at aen­dre tin­ge­nes til­stand in­de­fra.

»Vo­res vel­fa­erds­sy­stem er ved at va­e­re slat­tent i ge­led­der­ne. Når jeg kig­ger ud ad vin­du­et her, så kan jeg se, at hver fem­te bil, der kø­rer for­bi her­u­de, står der Lol­land Kom­mu­ne på. Jeg spe­ku­le­rer på, om de må­ske li­ge­frem er ble­vet test­kø­re­re for Kia med al­le de fi­ne bi­ler. Mens jeg ken­der fle­re af kom­mu­nens bor­ge­re, der er dår­ligt gå­en­de, men som ik­ke en­gang kan få be­vil­get pen­ge til en tre­hju­let in­va­li­dek­nal­lert. Så­dan no­get er da helt tos­set,« si­ger Ib An­der­sen – og sa­et­ter trumf på:

»Hvor­dan kan det va­e­re, at når kom­mu­nen skal fin­de pen­ge, så går det al­tid ud over de sva­ge­ste, de un­ge og de gam­le. Man skul­le jo tro, at de fat­ti­ge er de mest vel­stå­en­de her i om­rå­det, si­den det li­ge pra­e­cis er dem, de bli­ver ved med at pluk­ke. Kan po­li­ti­ker­ne da ik­ke snart for­stå, at der er me­get me­re at hen­te, hvis de f.eks. skar ned på pen­ge­ne til al­le de højt­løn­ne­de em­beds­ma­end, der er an­sat, i ste­det for he­le ti­den at ta­ge no­get fra nog­le, som i for­vej­en ik­ke har ret me­get?« Stolt far Selv­om den lol­lik­ken har in­dig­na­tio­nen i be­hold, så fejl­er hu­mø­ret og op­ti­mis­men in­gen­ting. Bl.a. for­di søn­nen Ni­co­lai er godt i gang med no­get me­nings­fyldt og sej­ler som ube­fa­ren skibsas­si­stent på DFDSc­ar­go­fa­er­ger i fast ru­te­fart med nye Vol­vo-bi­ler mel­lem Göteborg og Gent i Bel­gi­en.

Og når Ni­co­lai om tre­kvart år er fa­er­dig med den del, skal han på sø­fart­s­sko­le i Fre­de­riks­havn, og når det er gen­nem­ført, er det hans sto­re drøm at bli­ve styr­mand el­ler kap­ta­jn gen­nem ud­dan­nel­sen på skip­per­sko­len i Marstal på AErø.

»Det er da helt godt,« si­ger Ib stolt og går uden­for i det kla­re solskin for at ta­en­de en smøg.

»Jeg ry­ger ik­ke in­den­for la­en­ge­re. El­ler det vil si­ge, jeg ry­ger nog­le gan­ge i fyr­rum­met. Det må jeg ger­ne.«

Som det frem­gik af tv-do­ku­men­ta­ren, har Ib An­der­sen en for­ka­er­lig­hed for afri­kan­ske kvin­der. I ju­ni kom han hjem ef­ter sin ni­en­de rej­se til Afri­ka, hvor han og­så tid­li­ge­re har bo­et.

Og han har ik­ke mi­stet mo­det med kvin­der­ne, selv om han i åre­nes løb har op­le­vet lidt af hvert med dem, f.eks. som da han blev gift med en gam­bi­ansk kvin­de, der fulg­te med til Naks­kov, hvor de bo­e­de sam­men. Li­ge ind­til den dag, hen­des tem­pe­ra­ment for al­vor kog­te over, og hun helt bog­sta­ve­ligt bed sig godt og grun­digt fast i Ib og smed ham ned ad trap­pen.

»Ja, hun bed hårdt,« gri­ner han og til­fø­jer:

»Men der er jo og­så for­skel på dem, li­ge­som der er på al­le an­dre. Men jeg skal ik­ke la­en­ge­re ha­ve dem her hos mig. Så er man og­så fri for alt den bal­la­de.« Kna­eg­ten og jeg har få­et et hus på 110 kva­drat­me­ter, og det er me­re plads, end vi hav­de før. Her er stil­le og ro­ligt, og så er det oven i kø­bet bil­li­ge­re end det an­det. Jeg har købt hu­set for 165.000 kr., og hus­lej­en er 4.500 kr. – hver tred­je må­ned

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.