Se og Hør-mail: Pri

BT - - NYHEDER -

SE OG HØR-SA­GEN Kas­per Kop­ping og Ken B Ras­mus­sen modt­og som sms-be­ske­der - i hån­den bl.a. kun­ne fin­de kend­te over he­le ver­den.

Mail og sms-be­ske­der er så­le­des cen­tralt be­vis­ma­te­ri­a­le i sa­gen, men po­li­ti­et har kun del­vist va­e­ret i stand til at fin­de mail og sms-be­ske­der om­hand­len­de in­for­ma­tio­ner fra ’tys-tys-kil­den’. To ek­semp­ler frem­lagt I ret­ten frem­lag­de an­kla­ge­ren to ek­semp­ler på mail med op­lys­nin­ger om kend­tes transak­tio­ner, der cir­ku­le­re­de blandt Se og Hørs me­d­ar­bej­de­re og che­fer.

I det ene ek­sem­pel forta­el­ler jour­na­li­sten Kas­per Kop­ping sin kol­le­ga Ken B Ras­mus­sen, at gre­vin­de Ale­xan­dras da­va­e­ren­de ka­e­re­ste, Mar­tin Jør­gen­sen, har va­e­ret til fri­sø­ren og bag­ef­ter på Café Vi­ctor i det cen­tra­le Kø­ben­havn.

»Ha ha Mar­tin J. har li­ge kl 16.03 få­et ord­net lok­ker­ne hos Den­nis Knud­sen, 480 kro­ner for en her­re­klip :-) In­den da har han få­et skyl­let ga­nen på Vi­ctor kl. 13.13, 2 trans sam­let 484 kro­ner,« ly­der det i mai­len.

En an­den mail, der blev sendt fra Kas­per Kop­ping til tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Kim Hen­nings­en og fle­re an­dre uge­blads­che­fer, in­de­hol­der de­tal­je­re­de op­lys­nin­ger om de kon­ge­li­ges transak­tio­ner.

»Prin­se­ge­ma­len på ca­si­no i Ma­cau, Hong Kong, Ale­xan­dra sta­dig hos fora­el­dre­ne i Wi­en, kon­fek­tion kl. 13:18 619 eu­ro.«

An­kla­ge­ren gen­nem­gik i går, hvor­dan bla­dets kil­de Pe­ter Bo Hen­rik­sen be­nyt­te­de sin com­pu­ter­snil­de til at få ad­gang til de kend­tes kre­dit­kor­top­lys­nin­ger hos Nets, som han som IBM-an­sat ud­før­te ar­bej­de for, ved at log­ge sig ind på an­dre IBM-an­sat­tes bru­ger­nav­ne. Det fo­re­gik of­te om af­te­nen og ef­ter ko­or­di­na­tion med Se og Hør. Li­ste over kend­te og kon­ge­li­ge I en mail til fle­re af bla­dets che­fer be­der Kas­per Kop­ping om in­put til nye nav­ne, som ’tys-tys-kil­den’ kan over­vå­ge.

»Hey. Vo­res kre­dit­kort­kil­de har ind­til i af­ten kl 24 til at fin­de nye nav­ne, som vi ik­ke har i for­vej­en. Hvis I har nog­le nav­ne i tan­ker­ne, som er ak­tu­el­le net­op nu, men som vi må­ske ik­ke har fun­det sto­re nok i før­ste om­gang, så lad os hø­re in­den 16, tak. kas­per,« skrev han.

An­kla­ge­ren frem­lag­de og­så en li­ste over de kend­te, som Pe­ter Bo Hen­rik­sen hav­de over­vå­get. Li­sten ta­el­ler al­le slags , li­ge fra med­lem­mer­ne af kon­ge­hu­set og stats­mi­ni­ste­ren, til den drabs­døm­te HA-ro­ck­er Jørn ‘Jøn­ke’ Nielsen.

De mail og sms-be­ske­der, an­kla­ge­ren kan frem­vi­se i sa­gen, er et ud­valg af de mail og sms-be­ske­der, po­li­ti­et har fun­det på te­le­fo­ner og com­pu­te­re, der blev be­slag­lagt hos ud­gi­ve­ren Al­ler Me­dia A/S 14 da­ge ef­ter ud­gi­vel­sen af Ken B Ras­mus­sens bog ‘Li­vet, det for­ban­de­de’, der fik sa­gen til at rul­le. 13 te­ra­byte be­slag­lagt I alt er der be­slag­lagt 13 te­ra­byte da­ta, men po­li­ti­et har ik­ke haft mu­lig­hed for at gen­nem­traw­le det he­le. I ste­det er der fo­re­ta­get stikprø­ve­un­der­sø­gel­ser ba­se­ret på sø­ge­ord. I sin frem­la­eg­gel­se for­kla­re­de an­kla­ger Mor­ten Fre­de­rik­sen, at be­vis­ma­te­ri­a­let of­te vil va­e­re den ene halv­del af en sam­ta­le over mail el­ler sms. Hvad per­so­nen i den an­den en­de har sagt, ved po­li­ti­et ik­ke.

Det har hel­ler ik­ke har va­e­ret mu­ligt at fin­de al­le de be­ske­der, Se og Hør fik af ’tys-tys-kil­den’.

»Vi ved, at Kas­per Kop­ping har mod­ta­get man­ge sms fra ’tys-tyskil­den’ - det har han selv skre­vet i sin bog. Men der er kun fun­det én,« sag­de an­kla­ge­ren.

At de man­ge tys-tys-be­ske­der er va­ek, kan iføl­ge an­kla­ge­ren ha­ve den na­tur­li­ge for­kla­ring, at der ik­ke har va­e­ret plads på te­le­fo­nen, og at de der­for blev slet­tet.

Iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet fik de kend­te dan­ske­re over­vå­get de­res kre­dit­kort af Pe­ter Bo Hen­rik­sen. Til gen­ga­eld skal han ha­ve mod­ta­get ‘ik­ke un­der 430.000 kro­ner’.

Sa­gen fortsaetter på tirs­dag. ‘Ha­ck­er­pa­ra­graf­fen’ Straf­fe­lovens § 263 stk. 3, jf. stk. 2. Den, der ’ube­ret­ti­get skaf­fer sig ad­gang til en an­dens op­lys­nin­ger el­ler pro­gram­mer, der er be­stemt til at bru­ges af in­for­ma­tions­sy­ste­met’, straf­fes med halvan­det års fa­engsel. Un­der ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der op til seks års fa­engsel. ‘Bestik­kel­ses­pa­ra­graf­fen’ Straf­fe­lovens § 299 stk. 2. Den, som på ’pligtstri­dig må­de mod­ta­ger, for­drer el­ler la­der sig til­si­ge ga­ve el­ler an­den for­del, så­vel som den, der yder, lover el­ler til­by­der en så­dan ga­ve el­ler an­den for­del’ straf­fes med fa­engsel i op til fi­re år. ’Med­vir­ken­pa­ra­graf­fen’ Straf­fe­lovens § 23. Ik­ke kun den, der har ud­ført den ulov­li­ge hand­ling, straf­fes, men ’al­le, der ved til­skyn­del­se, råd el­ler dåd har med­vir­ket til ger­nin­gen’. Straf­fe­lovens §264 c Og­så den, ‘der uden at ha­ve med­vir­ket til ger­nin­gen’ skaf­fer el­ler ud­nyt­ter op­lys­nin­ger, som er frem­kom­met ved lo­vover­tra­e­del­sen, straf­fes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.