Nsen på ka­si­no Ad­vo­kat tys­se­de på ’tys-tys-kil­de’

BT - - NYHEDER -

TI STIL­LE! Rets­sa­gen var dår­ligt be­gyndt, før de seks ha­bit­kla­ed­te for­svar­sad­vo­ka­ter i Ret­ten i Glo­strup an­greb an­kla­ger Mor­ten Fre­de­rik­sen med en by­ge af ind­si­gel­ser og brok. Nog­le sli­des, som an­kla­ge­ren vil­le frem­vi­se, skul­le ik­ke frem­vi­ses. Ra­ek­ke­føl­gen af af­hø­rin­ger pas­se­de ik­ke for­sva­rer­ne. Tids­pla­nen hav­de va­e­ret for­sin­ket. En CD med bi­lag var ble­vet sendt for sent og kun­ne ik­ke åb­nes.

For­sva­re­nes pro­te­ster re­sul­te­re­de i, at dom­me­ren og doms­ma­en­de­ne måt­te gå uden for dø­ren i en halv ti­me og ta­le om al­le ind­si­gel­ser­ne, in­den an­kla­ger Mor­ten Fre­de­rik­sens kun­ne be­gyn­de sin frem­la­eg­gel­se af sa­gen.

Det end­te dog al­li­ge­vel med, at an­kla­ge­ren fik or­det. Da han var fa­er­dig, var det iføl­ge tids­pla­nen me­nin­gen, at ‘tys-tys-kil­den’, Pe­ter Bo Hen­rik­sen, skul­le af­gi­ve for­kla­ring. Hans for­svar­sad­vo­kat, Mi­cha­el Juul Erik­sen, be­kendt­gjor­de imid­ler­tid, at han hav­de rå­det ’tys-tys-kil­den’ til ik­ke at sva­re på an­kla­ge­rens spørgs­mål. Der­for for­blev Pe­ter Bo Hen­rik­sen tavs i den­ne om­gang. Mi­cha­el Juul Erik­sen vil­le dog over for BT ik­ke af­vi­se, at Pe­ter Bo Hen­rik­sen på et se­ne­re tids­punkt i rets­sa­gen vil sva­re på spørgs­mål.

Men hvis Pe­ter Bo Hen­rik­sen ger­ne vil­le va­e­re tavs, var der an­dre, der ger­ne vil­le ta­le, når nu det sta­dig var tid­ligt på da­gen.

»Så lad da Hen­rik Qvortrup kom­me til nu,« fo­re­slog An­ders Ne­meth.

Dom­me­ren af­vi­ste dog at la­de Se og Hør-sa­gens stam­fa­der bli­ve af­hørt så tid­ligt i for­lø­bet:

»Men det er da et friskt for­slag,« kon­sta­te­re­de hun.

Pe­ter Bo Hen­rik­sen har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig til BT om sin rol­le i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.