Camre alvorligt syg

BT - - NYHEDER -

gift og skilt fi­re gan­ge og har syv børn. Han har bl.a. va­e­ret gift med den kend­te for­fat­ter Vi­ta An­der­sen og den 38 år yn­gre ope­ra­san­ger Le­ne Camre. Se­ne­st blev han skilt i for­å­ret, hvor han ud­tal­te til TV2, at han ik­ke ude­luk­ke­de at fin­de ka­er­lig­he­den igen.

Hjem­met i Bags­va­erd er be­skyt­tet som et min­dre fort med hø­je hegn og elek­tro­nisk over­våg­ning.

Han blev valgt til Fol­ke­tin­get som so­ci­al­de­mo­krat i 1968, og hav­de de na­e­ste 19 år top­po­ster som bl.a. fi­nansord­fø­rer og po­li­tisk ord­fø­rer.

Al­le­re­de den­gang kom han dog på tva­ers af par­ti­linj­en med ind­van­drer­kri­ti­ske ud­ta­lel­ser, for­slag om dag­pen­ge­for­rin­gel­ser og ud­pra­e­get EU-mod­stand. Ta­get i tol­den med en ladt pi­stol I 1971 blev han snup­pet i tol­den med en gra­esk ek­sil­po­li­ti­kers skar­plad­te pi­stol, men slap med en min­dre bø­de.

Han blev fy­ret som so­ci­al­de­mo­kra­tisk fol­ke­tings­kan­di­dat for Val­by-kred­sen ef­ter en kon­tro­ver­si­el ob­liga­tions­han­del og blev der­ef­ter em­beds­mand i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, ind­til han i 1999 blev he­vet ind som Dansk Fol­ke­par­tis trum­f­kort til val­get til Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. Her sad han til 2009, hvor hans plads blev over­ta­get af ’la­er­lin­gen’ Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt.

I 2015 blev han dømt for over­tra­e­del­se af ra­cis­me­pa­ra­graf­fen med twe­e­tet:

’Om jø­de­r­nes si­tu­a­tion i Eu­ro­pa: Mus­li­mer­ne fortsaetter, hvor Hit­ler slut­te­de. Kun den be­hand­ling, Hit­ler fik, vil aen­dre si­tu­a­tio­nen’.

Han for­kla­re­de se­ne­re, at han hav­de ment ji­ha­di­ster og ik­ke al­le mus­li­mer, men at der ik­ke var plads til at for­kla­re det i et twe­et.

Mo­gens Ni­els Ju­el Camre (født 29. marts 1936 i Vorup ved Ran­ders) er fhv. so­ci­al­de­mo­krat og nu med­lem af Dansk Fol­ke­par­ti. Han har tre børn med sin før­ste ko­ne, Ma­ri­an­ne Camre, og tre børn med sin an­den ko­ne, for­fat­te­ren Vi­ta An­der­sen, og et barn med sin tred­je ko­ne, ope­ra­san­ge­r­in­den, cand. jur. Le­ne Ty­ch­sen Camre, der er 38 år yn­gre end Camre (ae­g­te­ska­bet op­løst 2012). Var MF for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et 1968-1987 og i 1999-2009 med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet for Dansk Fol­ke­par­ti. Ved fol­ke­tings­val­get i 2007 op­nå­e­de han valg for Dansk Fol­ke­par­ti, men valg­te at ned­la­eg­ge sit man­dat for at ar­bej­de i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. Ind­valgt til Gladsaxe By­råd. Mo­gens Camre har bla. ud­gi­vet ’Knus tyran­ner­ne’ fra 2011 hvor Camre be­skri­ver sig eget liv fra barn­dom­men til nu. I 2006 ud­gav han bo­gen ’ Fri­he­dens land’ og sam­men med Lars He­de­gaard ’ 1400 års kri­gen’ i 2009. I 2014 ud­kom, sam­men med Ole Has­sel­balch og Lars He­de­gaard ’ Der var et yn­digt land’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.