Stres­se­de gym­na­sie­e­le­ver på me­di­ta­tions­kur­sus

BT - - NYHEDER -

DR NORD­JYL­LAND »Jeg vil­le jo ger­ne al­le tin­ge­ne, så det var sva­ert at si­ge nej, når der he­le ti­den var mu­lig­he­der,« si­ger Ce­ci­lie Max Nielsen til DR Nord­jyl­land. Hun går i 3. g på Aal­borg­hus Gym­na­si­um i Aal­borg og har tid­li­ge­re haft stress-symp­to­mer, men nu har hun la­ert at da­em­pe symp­to­mer­ne ved hja­elp af me­di­ta­tion.

Hun har gen­nem­ført et af Aal­borg Kom­mu­nes nye seks-ugers me­di­ta­tions­kur­ser, og det har hjul­pet hen­de.

»Når jeg mø­der på ar­bej­de, kan jeg godt li­de at ta­ge en ’mi­ni-me­di­ta­tion’, hvor jeg kan stå for mig selv i fem mi­nut­ter og luk­ke øj­ne­ne og ta­ge dy­be vej­rtra­ek­nin­ger. Så er jeg klar til at ta­ge på ar­bej­de og ik­ke helt op­pe i det rø­de felt la­en­ge­re,« si­ger Ce­ci­lie Max Nielsen.

Den nye ind­sats be­står blandt an­det af to gra­tis til­bud. Først kom­mer en psy­ko­log ud i gym­na­sie­klas­sen og forta­el­ler om stress og symp­to­mer.

Der­ef­ter kan ele­ver­ne mel­de sig til en in­di­vi­du­el sam­ta­le, som psy­ko­lo­gen ta­ger af­sa­et i, in­den hun ud­va­el­ger ele­ver til et grup­pe­for­løb i me­di­ta­tions­kur­ser med en va­rig­hed på seks uger. Fa­er­re fal­der fra Ind­sat­sen skal ned­brin­ge fra­falds­pro­cen­ten på ind­til vi­de­re to nord­jy­ske gym­na­si­er. Iføl­ge psy­ko­log Lou­i­se Frans­gaard, som står i spid­sen for pro­jek­tet, er det vig­tigt at sa­et­te tid­ligt ind.

»Så kan vi fore­byg­ge, at det ud­vik­ler sig til me­re al­vor­li­ge pro­blem­stil­lin­ger,« si­ger hun til DR Nord­jyl­land.

De se­ne­ste un­der­sø­gel­ser på om­rå­det vi­ser, at hver fem­te un­ge op­le­ver stress i så høj grad, at de har sva­ert ved at hånd­te­re hver­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.