’Jeg er for­vir­ret og fru­stre­ret’

BT - - NYHEDER -

LØRDAGSINTERVIEWET

Sku­e­spil­ler Pe­ter My­gind til­brin­ger lør­da­gen i Forum i Kø­ben­havn, når en ini­ti­a­tiv­grup­pe by­der flygt­nin­ge vel­kom­men med en stor fest. Må­let er blandt an­det at ska­be job til flygt­nin­ge­ne. LINE: Je­res mot­to er: Ik­ke så me­get snak - vi gør det ba­re. Hvad me­ner I med det?

PE­TER: Jeg var i Hanst­holm i en lejr, hvor de sag­de, at de ba­re sad der og kig­ge­de, og det har de gjort i nog­le må­ne­der nu. Når man er flygt­ning, STATS­MI­NI­STE­REN går man jo ik­ke ba­re ind på et job­cen­ter og får et job. Det er og­så sva­ert for virk­som­he­der­ne. Det he­le er gå­et lidt i stå, og der sid­der en mas­se men­ne­sker, som ba­re bli­ver me­re og me­re fru­stre­re­de, og det kan jeg ed­der­ma­me godt for­stå. Jeg kan ik­ke på no­gen må­de sa­et­te mig i de­res sted, men hvis jeg fo­re­stil­ler mig, at mit hjem var ble­vet bom­bet, så vil­le jeg og­så fø­le, at der var en me­ning med til­va­e­rel­sen, hvis jeg kun­ne få et ar­bej­de, og mi­ne børn kun­ne kom­me i sko­le. Der har va­e­ret me­get snak, men der sker ik­ke så me­get. LINE: Hvad får dig til at tro, at en rød lø­ber i Forum kan lø­se pro­ble­mer­ne?

PE­TER: Det er en lil­le drå­be i det sto­re hav. Vi ved, vi har nog­le virk­som­he­der, som har nog­le job, som dan­ske­re ik­ke gi­der ha­ve. Der­for er der må­ske nog­le jobs, som vi kun­ne be­gyn­de med at gi­ve til de her men­ne­sker. Li­ge nu er det me­get kom­pli­ce­ret over­ho­ve­det at få lov til at an­sa­et­te en flygt­ning. Det her er li­ge så me­get et op­råb til po­li­ti­ker­ne om, at må­ske vi skul­le prø­ve at gø­re no­get an­det med de her flygt­nin­ge. Der vil va­e­re 100 ak­ti­vi­te­ter i Forum, der vil blandt an­det va­e­re folk, der kan hja­el­pe flygt­nin­ge med at la­ve et cv. Må­ske har vi nog­le men­ne­sker, der sid­der i – af Car­sten Graa­ba­ek, i BT si­den 1982 en flygt­nin­ge­lejr med en vi­den, som vi ba­re ik­ke ken­der til. Me­get frygt og angst stam­mer fra uvi­den­hed, her kan man kom­me ind i Forum og få en mas­se vi­den. LINE: An­gela Mer­kel in­vi­te­re­de flygt­nin­ge til Tys­kland. I kal­der det her Eu­ro­pas stør­ste vel­komst­fest. Gør I nu ik­ke det sam­me, som den ty­ske kans­ler gjor­de?

PE­TER: Jeg bli­ver kaldt lands­for­ra­e­der, for­di jeg gør det her. Jeg bli­ver selv­føl­ge­lig ked af det, for­di jeg sy­nes, tin­ge­ne bli­ver blan­det sam­men. Hvis der er no­get, jeg ik­ke fø­ler, så er det, at jeg er en for­ra­e­der over for mit land. Jeg har ba­re sid­det ude­fra og ik­ke rig­tigt vidst, hvad jeg kun­ne gø­re. Man­ge me­ner, jeg bur­de gø­re no­get for de ar­bejds­lø­se i Dan­mark i ste­det for. Jeg for­sva­rer mig ik­ke. Til dem, der si­ger, hvor­for la­ver I ik­ke fest for ar­bejds­lø­se, vil jeg ba­re si­ge. Su­per, tag en­de­lig det ini­ti­a­tiv, det vil jeg da ger­ne bak­ke op om. LINE: Kri­ti­ker­ne si­ger, I va­el­ger den nem­me løs­ning. I hol­der en fest, og så er det op til an­dre at sam­le op.

PE­TER: Ja, må­ske en nem løs­ning, men det er fak­tisk et for­søg på at gø­re no­get. Det her hand­ler ik­ke om at åb­ne al­le vo­res gra­en­ser. Jeg vil slet ik­ke gå ind i de­bat­ten om, hvor­vidt vi skal luk­ke fle­re ind. Det blan­der jeg mig ik­ke i. Jeg kon­sta­te­rer ba­re, at vi har nog­le men­ne­sker, der op­hol­der sig i Dan­mark på ube­stemt tid. Vi ved ik­ke, om de kan ven­de hjem om et halvt år el­ler fem år. Jeg ta­en­ker, hvor­dan kan vi til gavn for dem og det dan­ske sam­fund få det bed­ste ud af det, i ste­det for at de ba­re sid­der i en lejr. Må­ske de kan gå ud og få et ren­gø­rings­job, må­ske de kan ar­bej­de i et fir­ma, der støv­su­ger bi­ler el­ler wha­te­ver. Må­ske det er su­per­naivt, vi er ildsja­e­le, vi gør det gra­tis, men det er vo­res lil­le bi­drag. LINE: Hvad har flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen gjort ved dig?

PE­TER: Jeg er for­vir­ret, rundt­os­set og fru­stre­ret. Jeg be­ta­ler og­så skat, så vo­res ae­l­dre kan få en god al­der­dom, og vi kan gå på sy­ge­hu­set, hvis vi bli­ver sy­ge. Men vi le­ver og­så i en tid, hvor vi skal re­de­fi­ne­re os selv på en må­de. Nog­le si­ger, at vi ba­re skal sa­en­ke skat­ten, så bli­ver det he­le bed­re. An­dre si­ger, nej, vi skal be­ta­le me­re i skat, men hvor me­get kan man over­ho­ve­det ha­e­ve skat­ten i vo­res land? Jeg sy­nes, det er me­get for­vir­ren­de,

LINE ERNLUND KONFRONTERER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.