Ugens syv ups’er

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Det er sja­el­dent, tin­ge­ne går som plan­lagt i po­li­tik, men ugen har al­li­ge­vel budt på en ra­ek­ke vig­ti­ge, skø­re og sjove ups’er. Hvad er ups nr 1? Fi­nans­mi­ni­ste­ren har er­kendt, at han har gi­vet for­ker­te op­lys­nin­ger om, hvor me­get ulig­he­den sti­ger med re­ge­rin­gens plan. Claus Hjort Fre­de­rik­sen har op­lyst, at ulig­he­den vil sti­ge med 0,4 pro­cent­po­int må­lt på gi­ni­ko­ef­fi­ci­en­ten, men fle­re øko­no­mer frem­ha­e­ver, at man ik­ke har reg­net al­le til­tag med, som vil øge ulig­he­den. Hvad er ups nr 2? Bå­de DF og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er af­vi­sen­de over­for at pil­le ved pen­sions­al­de­ren før tid. De af­vi­ser ik­ke ka­te­go­risk, men det er ty­de­ligt, at re­ge­rin­gen ik­ke kom­mer igen­nem med sit for­slag, som det lig­ger. Det be­ty­der bå­de no­get for den lang­sig­te­de hold­bar­hed i pla­nen og for rå­de­rum­met. Og så er det må­ske og­så et tegn på, at flir­ten mel­lem S og DF er ved at flyt­te sig fra hi­ve-i-flet­nin­ger­ne sta­di­et til stjå­l­ne blik­ke hen over et fyldt dan­se­gulv. Hvad er ups nr. 3? Der er ik­ke juri­disk grund­lag for at ind­kal­de de tre me­d­ar­bej­de­re, som blev hjem­sendt oven­på skan­da­len i Skat til et tjenst­ligt for­hør, kon­klu­de­re­de Kam­me­rad­vo­ka­ten tors­dag. En god nyhed for me­d­ar­bej­der­ne, men ik­ke nød­ven­dig­vis for re­ge­rin­gen, for pres­set for at få en til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­se af sa­gen vok­se­de. Fre­dag ef­ter­mid­dag med­del­te skat­te­mi­ni­ste­ren, at han vil ind­kal­de par­ti­er­ne til en drøf­tel­se af, om man skal igangs­a­et­te en ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­se. Det hav­de va­e­ret smuk­ke­re, hvis man hav­de gjort det fra be­gyn­del­sen, for­di bor­ger­ne med ret­te kan for­ven­te at få un­der­søgt, hvor­for der mang­ler 12,3 mia. kr. i statskas­sen. Hvad er ups nr. 4? Na­ser Kha­der vil ha­ve mu­lig­hed for at ud­spør­ge an­sø­ge­re om stats­bor­ger­skab, så po­li­ti­ke­re kan af­gø­re, om an­sø­ger­ne nu og­så går ind for dan­ske va­er­di­er - så­dan rig­tigt. DF er til­ha­en­ger, S har et ’åbent sind’. En­heds­li­sten af­vi­ser ’sin­delags­kon­trol’ og fra Ven­stre ly­der spørgs­må­let fra Jan E. Jør­gen­sen: ’Jeg ved, at Na­ser Kha­der selv har sagt, at han som ung hav­de nog­le for­holds­vis mar­kan­te syns­punk­ter om ho­mo­seksu­el­le. Skul­le han så ik­ke ha­ve haft stats­bor­ger­skab selv’.

An­sø­ge­re om stats­bor­ger­skab skal i for­vej­en do­ku­men­te­re dansk­kund­ska­ber, be­stå en ind­føds­rets­prø­ve, ha­ve ren straf­fe­at­test, igen­nem en sam­ta­le med Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste og skri­ve un­der på, at man er loy­al over for de de­mo­kra­ti­ske idéer. Man kan na­tur­lig­vis godt ind­fø­re end­nu et led i pro­ces­sen, men så de­tal­je­o­ri­en­te­ret sags­be­hand­ling er en mis­for­stå­el­se af, hvad fol­ke­tings­med­lem­mers op­ga­ve er. De skal la­ve reg­ler­ne - og la­de an­dre om den prak­ti­ske ud­fø­rel­se. Hvad er ups nr. 5? Nu hav­de man li­ge få­et prop­pet Chri­sti­a­nia-ån­den ned i en fla­ske og for­seg­let prop­pen. Der var en plan. Fol­ke­ak­tier blev solgt. Men med den ulyk­ke­li­ge ha­en­del­se på Chri­sti­a­nia er der fa­re for, at ån­den slip­per ud og re­ge­rin­gen m.fl. bli­ver fan­get i to dis­kus­sio­ner, de helst vil und­gå, nem­lig spørgs­må­let om en hel el­ler del­vis le­ga­li­se­ring af can­na­bis og så end­nu en run­de om frista­dens frem­tid. Hvad er ups nr. 6? Un­der fi­nans­lo­vs­de­bat­ten tirs­dag var S-fi­nansord­fø­rer Jes­per Pe­ter­sen frisk med kom­men­ta­rer om, at re­ge­rin­gens plan­lag­te let­tel­se af top­skat­ten er en

flir­ten mel­lem S og DF er ved at flyt­te sig fra hi­ve-i-flet­nin­ger­ne sta­di­et til stjå­l­ne blik­ke hen over et fyldt dan­se­gulv

’champag­nere­form’, si­den har Jy­ske Bank reg­net ef­ter og kon­klu­de­ret, at Thor­ning let­te­de top­skat­ten med 300 mio. kr. me­re, end Løk­ke har pla­ner om. Man skal ik­ke ka­ste med champag­ne, når man selv bor i en Moët-fla­ske. Hvad er ups nr. 7? Ups, der fik An­ders Samu­el­sen et nyt øge­navn, med ka­er­lig hil­sen fra tid­li­ge­re K-for­mand Bendt Bendt­sen, som i DR sag­de: »An­ders Samu­el­sen har ud­na­evnt sig selv til Dan­marks spø­gel­ses­bi­list num­mer 1. Han er på vej ned ad den blå mo­tor­vej imod fa­erds­els­ret­nin­gen, og det ser ud til at en­de galt.« Det er li­ge så ma­len­de som ’vi­ka­ren fra hel­ve­de’, så det ri­si­ke­rer at ha­en­ge ved. Bendt­sens be­kym­ring for, at et valg ud­løst af LA kan sen­de blå blok uden­for ind­fly­del­se i et år­ti ,de­les i øv­rigt af man­ge bor­ge­li­ge. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.