IKON el­ler dår­lig STIL?

BT - - NYHEDER -

ET SPØRGS­MÅL OM STIL na­ev­nes, så kra­e­ver det no­get helt sa­er­ligt, me­ner en dansk eks­pert:

»Et sti­li­kon skal gø­re sig fortjent til ’tit­len’ gen­nem en la­en­ge­re pe­ri­o­de. Man skal va­e­re trendsa­et­ten­de og ny­ska­ben­de. Sti­li­ko­ner har man en sa­er­lig respekt for,« si­ger ken­di­s­eks­pert, ca­ster og PR-agent Elisa Lyk­ke, der tid­li­ge­re har ud­talt sig om net­op Kim Kar­das­hi­an. Ab­so­lut ik­ke ’fas­hion’ Og Elisa Lyk­ke me­ner ik­ke, at Kim Kar­das­hi­an kan be­teg­nes som et sti­li­kon:

»Hun har ik­ke va­e­ret her i lang nok tid, og så har hun for me­get fo­kus på at vi­de hud. Hun er ab­so­lut ik­ke ’fas­hion’, men na­er­me­re en dyg­tig for­ret­nings­kvin­de,« si­ger Elisa Lyk­ke.

Kim Kar­das­hi­an er gift med den ver­den­skend­te rap­per Ka­nye West, som hun har to børn med. Hun er isa­er po­pu­la­er på de so­ci­a­le me­di­er, hvor hun på In­s­ta­gram har he­le 82 mil­li­o­ner føl­ge­re, hvil­ket sva­rer til den dan­ske be­folk­ning gan­ge 14. Sti­li­kon el­ler ej, så be­ty­der den enor­me fan­ba­se, at Kim Kar­das­hi­an har en stor be­tyd­ning i mo­de­ver­de­nen, for­kla­rer en dansk eks­pert;

»Hun er be­stemt ind­fly­del­ses­rig in­den for mo­den. På de so­ci­a­le me­di­er kan man og­så se al­le de ga­ver, der bli­ver sendt til hen­de, fra de stør­ste mo­de­hu­se i ver­den,« si­ger Thora Val­di­mars­dót­tir, der er mo­de­re­dak­tør på ma­ga­si­net Costu­me.

Men Kim Kar­das­hi­an hø­ster hel­ler ik­ke så man­ge ro­ser hos Thora Val­di­mars­dót­tir, når det kom­mer til catwal­ks og tøjvalg:

»Jeg ser ik­ke op til hen­de som mo­de­per­son, men jeg sy­nes, at hun er en fan­ta­stisk for­ret­nings­kvin­de,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.