Toy­o­ta vil til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

BILTEST som ud­le­der 133 g/km til top­mo­del­len, som ud­le­der 158 g/km. Det sam­me går igen på for­bru­get, som er lig­ger mel­lem 15,3 km til 16,8 km/l ved blan­det kør­sel. Man­ge mu­lig­he­der Pro­a­ce fås i tre la­eng­der. Den kor­te ud­ga­ve i Dan­mark er 460 cm lang med en ak­sel­af­stand på 295 cm. Den mel­lem­ste er 496 cm, mens den for­la­en­ge­de ud­ga­ve er 530 cm - beg­ge har en ak­sel­af­stand på 327 cm. Sam­men med et kan­tet og re­gu­la­ert va­re­rum gi­ver det en ka­pa­ci­tet på 5,3 ku­bik­me­ter plads. Det skul­le ger­ne ra­ek­ke til tre eu­ro­pal­ler. Den for­la­en­ge­de ver­sion er 532 cm. Der­med skul­le der og­så va­e­re plads til det hård­t­ar­bej­den­de hånd­va­er­ker­folk, og Toy­o­ta til­by­der i øv­rigt i sam­ar­bej­de med Würth skra­ed­der­sy­e­de løs­nin­ger til op­sa­et­ning i va­re­rum­met.

Det ene­ste, vi så­dan set ik­ke ken­der på bilen, er pri­ser­ne. De er fort­sat ukend­te for den dan­ske im­por­tør, som ik­ke en­gang kan gi­ve en an­tyd­ning af pris­ni­veau­et.

Toy­o­ta har dog tid­li­ge­re lagt sig fint i va­re­vogns­seg­men­tet, og der har man fort­sat et godt navn. Se blot, hvor man­ge HiA­ce der fort­sat kø­rer rundt, selv om de ik­ke har va­e­ret til salg i Eu­ro­pa i fem år.

Det skal nok lyk­kes Toy­o­ta at kom­me til­ba­ge - isa­er for­di man og­så til­by­der en fin ser­vi­ce­af­ta­le, som blandt an­det in­klu­de­rer vejhja­elp i he­le Eu­ro­pa.

Mht. at tra­e­de ind i VIP-seg­men­tet, så skal Pro­a­ce pris­sa­et­tes helt rig­tigt, for i for­vej­en har VW sit Ca­ra­vel­le, mens Mer­ce­des og­så har et fint mar­ked med Vi­to.

Og imens le­ver HiA­ce i øv­rigt vi­de­re i re­sten af ver­den, hvor kra­ve­ne til foru­re­ning og emis­sion ik­ke er så skrap­pe som i Eu­ro­pa. Det er ae­r­ger­ligt, for de går glip af en ud­ma­er­ket va­re­vogn og mi­ni­bus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.