Han ta­ler rig­tig godt dansk

BT - - NYHEDER - Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går:

sin far­ve­ri­ge fa­mi­lie – en »mo­der­ne fa­mi­li­en Dan­mark« med ara­bi­ske rød­der og et me­get sta­er­kt fa­mi­liebånd. Før­ste af­snit sen­des 12. sep­tem­ber.

Fora­el­dre­ne er stats­lø­se pa­la­esti­nen­se­re, der i 1982 flyg­te­de til Abu Dha­bi, hvor Ab­del blev født. I 1984 kom de til Dan­mark, og fa­mi­li­en vok­se­de med yder­li­ge­re to søn­ner og en dat­ter. I bo­gen forta­el­ler Ab­del Aziz Ma­h­moud, hvor­dan mo­de­ren, da de var flyt­tet ud af asyl­cen­tret og ind i en lil­le villa, gik rundt og in­vi­te­re­de al­le na­bo­er­ne på be­søg. Men der kom ik­ke no­gen. I ste­det in­si­ste­re­de hun på, at fa­mi­li­en skul­le sid­de i for­ha­ven og hil­se på al­le, der kom for­bi.

Ab­del Aziz Ma­h­moud har al­tid vidst, at han vil­le le­ve af at forta­el­le hi­sto­ri­er. Ef­ter studentereksamen i 2002 søg­te han ind på Dan­marks Jour­na­list­højsko­le og blev fa­er­di­g­ud­dan­net i 2007 – som den yng­ste på sin år­gang. Ak­tiv sam­funds­de­bat­tør Trods hans un­ge al­der er cv’et al­le­re­de fyl­digt: Jour­na­list på DR Nyhe­der­ne, va­ert på ung­doms­pro­gram­met ’Sma­ek for skil­lin­gen’ og ’Af­tens­howet’ på DR1, for­bru­ger­pro­gram­met ’Bas­ta’ på TV2, re­dak­tions­le­der Født 11. ju­ni 1983 i Abu Dha­bi. Kom til Dan­mark i 1984 med si­ne fora­el­dre, som er stats­lø­se pa­la­esti­nen­se­re. Kar­ri­e­ren har budt på job som ud­vik­lings­re­dak­tør hos Nor­disk Film. Har va­e­ret jour­na­list, stu­di­e­va­ert og redaktør på bå­de DR og TV2. Ud­gav i 2016 bo­gen ’Hvor ta­ler du flot dansk’ . Har 12. sep­tem­ber pre­mi­e­re på ’Fa­mi­li­en fra La­er­ke­vej’ på DR2 om hans egen fa­mi­lie. på DR, ud­vik­lings­re­dak­tør på TV 2 og se­ne­st som va­ert på P1pro­gram­met ’Shit­storm’ og DR2s po­rtra­et­se­rie ’Ad­gang med Ab­del’.

Der­u­d­over har han de se­ne­ste år va­e­ret en ak­tiv sam­funds­de­bat­tør og ef­ter­s­purgt fored­rags­hol­der, hvor han med ud­gangs­punkt i sin egen hi­sto­rie prø­ver at ska­be for­stå­el­se for og vi­den om dan­ske­re med ara­bi­sk og mus­lim­sk bag­grund. Tit­len på hans bog er in­spi­re­ret af kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der, der ef­ter en ra­di­o­de­bat sag­de til ham: »Du ta­ler vir­ke­lig flot dansk«. En be­ma­er­k­ning, der gjor­de Ab­del Aziz Ma­h­moud så paf, at han ba­re svarwe­de: »Tak, i li­ge må­de«. Sva­er Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.