Ma­nu Sa­re­en sprin­ger ud som film­sku­e­spil­ler

BT - - NYHEDER -

Ma­nu Sa­re­en er vant til at va­e­re på ska­er­men, men al­drig som an­dre end sig selv. Nu over­ra­sker den for­hen­va­e­ren­de mi­ni­ster ved at sprin­ge ud som film­sku­e­spil­ler.

Han med­vir­ker nem­lig i den an­den film om Iq­bal Fa­rooq, ba­se­ret på bør­ne­bø­ger­ne, som han selv er for­fat­ter til. Og rol­len er na­er­mest som skabt til den 49-åri­ge tid­li­ge­re top­po­li­ti­ker.

»Fan­ta­stisk, at jeg har få­et lov til at spil­le med,« skri­ver Sa­re­en på In­s­ta­gram til et bil­le­de, hvor han sid­der flan­ke­ret af sku­e­spil­ler­ne Bir­t­he Ne­u­mann og Ras­mus Bjerg og fortsaetter: »PS: Jeg sal spil­le po­li­ti­ker.« Det er ik­ke før­ste gang, Ma­nu Sa­re­en skal spil­le po­li­ti­ker, men det er før­ste gang, han ind­ta­ger rol­len i en spil­le­film.

Ma­nu Sa­re­en er ud­dan­net so­ci­al­pa­e­da­gog og kon­flik­t­ma­eg­ler og har sid­det i Fol­ke­tin­get for De Ra­di­ka­le. Han blev dog ik­ke gen­valgt ved det se­ne­ste fol­ke­tings­valg. I dag er han med­lem af Alternativet og ar­bej­der som bør­ne­bogs­for­fat­ter.

Fil­men ’Iq­bal og su­per­chip­pen’ får bi­o­graf­pre­mi­e­re 15. de­cem­ber. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 38 Nem: 63, Mel­lem: 37, Sva­er: 109

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.