Stø­jen­de na­bo­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SELV OM DET er fre­dag her, hvor jeg sid­der og skri­ver, ved jeg godt, hvor­dan al­le for­si­der­ne på de bri­ti­ske sports-sek­tio­ner vil se ud i mor­gen. Alt­så i dag. Der vil va­e­re bil­le­der af to ma­end. En po­rtu­gi­ser på 53 år. Og en spa­ni­er på 45 år. José Mourin­ho og Jo­sep Gu­ar­di­o­la. De to ma­na­ge­res før­ste ind­byr­des op­gør på bri­tisk jord har sat al­le an­dre dags­or­de­ner i skyg­gen op til da­gens fod­bold­kamp. Det er Mou ver­sus Pep.

Men det er og­så Ci­ty mod Uni­ted. Og det skal da­gens klum­me hand­le om.

Kam­pe­ne mel­lem Man­che­ster Uni­ted og Man­che­ster Ci­ty har nem­lig på få år ud­vik­let sig fra at va­e­re et let­te­re li­ge­gyl­digt op­gør mel­lem to hold, der til­fa­el­dig­vis kom fra den sam­me by, til li­ge nu at va­e­re et op­gør om den en­gel­ske fod­bold­tro­ne. VI KAN BE­GYN­DE hi­sto­ri­en om Man­che­ster-der­by­et i den sa­e­son, der er skil­le­linj­en mel­lem den mo­der­ne fod­bold i Eng­land og den fod­bold, der var en­gang. Sa­e­so­nen 1992/93, da Pre­mi­er Le­ague blev ind­ført. Man­che­ster Uni­ted blev me­ster og er ble­vet det 13 gan­ge si­den. Man­che­ster Ci­ty blev blot num­mer ni, hvil­ket end­da skul­le vi­se sig at bli­ve klub­bens bed­ste pla­ce­ring i de na­e­ste 10 år. Før Pre­mi­er Le­ague-ae­ra­en var der gå­et me­re end 20 år, hvor in­gen af de to Man­che­ster­klub­ber hav­de mar­ke­ret sig i top­pen ef en­gelsk fod­bold, men det skul­le hur­tigt aen­dre sig. Uni­ted blev den alt­do­mi­ne­ren­de klub i Pre­mi­er Le­ague, mens Ci­ty ryk­ke­de ned i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke.

Der var så­le­des fem sa­e­so­ner om­kring årtu­sind­skif­tet, hvor der slet ik­ke var no­gen Man­che­ster-der­by­er, og når Ci­ty og Uni­ted en­de­lig tør­ne­de sam­men, var kam­pe­ne om ik­ke blot­tet for spa­en­ding, så kun øje­bliks-be­gi­ven­he­der uden be­tyd­ning for liga­ens sam­le­de bil­le­de. For Man­che­ster Uni­ted var det kam­pe­ne mod Li­ver­pool, Ar­se­nal og Chel­sea, der be­tød mest. For Ci­ty var de vig­tig­ste kam­pe al­le­re­de den­gang dem mod Uni­ted med den yd­my­gel­se, det in­de­bar, at kam­pe­ne be­tød så lidt for mod­par­ten. Ci­ty var lil­le­broren, der stort set al­drig vandt i lu­do, og når det så en­de­lig ske­te, gri­ne­de sto­re­broren ba­re.

Men det aen­dre­de sig. Og det vil jeg vove at sa­et­te en da­to på. 20. sep­tem­ber 2009. For syv år si­den.

Den dag mød­tes Man­che­ster Uni­ted og Man­che­ster Ci­ty på Old Traf­ford i et brag af en kamp, som Mi­cha­el Owen af­gjor­de i det sy­ven­de over­tids­mi­nut med sin scor­ing til 4-3. Way­ne Roo­ney vil kun­ne hu­ske det, for han er den ene­ste spil­ler, som var med den­gang, og som og­så kom­mer til at spil­le i dag.

En ting var, at kam­pen var så spek­taku­la­er og så ja­evn­byr­dig, men så­dan hav­de det nu og­så va­e­ret ved tid­li­ge­re lej­lig­he­der. Men ef­ter kam­pen brug­te Uni­teds ma­na­ger Sir Alex Fer­gu­son for før­ste gang ud­tryk­ket ’Noi­sy Neig­h­bours’ om Man­che­ster Ci­ty. Stø­jen­de na­bo­er. Som en ac­cept af, at der var flyt­tet nye folk ind på vej­en, som man ik­ke la­en­ge­re kun­ne ig­no­re­re. El­ler ret­te­re: De hav­de jo bo­et der la­en­ge, men det var først nu, de var kom­met til ae­re, va­er­dig­hed – og pen­ge. MAN­CHE­STER CI­TY VAR en fak­tor, der nu skul­le reg­nes med. Og som Alex Fer­gu­son fryg­te­de.

Det na­e­ste be­vis på, hvad der plud­se­lig var i spil mel­lem de to Man­che­ster-hold, fik man få må­ne­der se­ne­re, da de tør­ne­de sam­men i Li­ga Cup’en, den lil­le po­kal­tur­ne­ring, som de fle­ste af de sto­re hold pri­ma­ert brug­te til at luf­te re­ser­ver­ne. In­gen fulg­te det­te møn­ster med stør­re kon­se­kvens end Alex Fer­gu­son, som selv i Uni­teds fi­na­ler spil­le­de med ned­pri­o­ri­te­re­de hold. Men det gjor­de han ik­ke i de to se­mi­fi­na­ler i ja­nu­ar 2010. Det var fuld skrue mod Man­che­ster Ci­ty, der net­op hav­de an­sat Ro­ber­to Man­ci­ni som ma­na­ger. Og ita­li­e­ne­ren gjor­de det sam­me. Spil­le­de med sta­er­ke­ste hold. Det, der her­ef­ter ud­fol­de­de sig, er ef­ter min op­fat­tel­se de mest epi­ske kam­pe, der no­gen­sin­de er spil­let mel­lem de to klub­ber. Det hand­le­de ik­ke om Li­ga Cup’en. Det hand­le­de om ter­ri­to­rie. Om her­re­døm­me. Om magt.

Det bra­ge­de løs i 180 fan­ta­sti­ske mi­nut­ter, før Way­ne Roo­ney med en scor­ing i al­ler­sid­ste mi­nut af re­tur­kam­pen på Old Traf­ford af­gjor­de det he­le og send­te Uni­ted i fi­na­len, hvor man vist nok mød­te Aston Villa. De nye ti­der var be­gyndt. DE EF­TER­FØL­GEN­DE SA­E­SO­NER har til ful­de be­vist, at Alex Fer­gu­son ram­te plet med sin snak om na­bo­er­ne, for si­den den­gang har Man­che­ster Uni­ted og Man­che­ster Ci­ty va­e­ret ja­evn­byr­di­ge. Si­den op­gø­re­ne i 2009/10-sa­e­so­nen er Man­che­ster Ci­ty fi­re gan­ge slut­tet for­an Uni­ted, mens det om­vend­te blot har va­e­ret til­fa­el­det tre gan­ge. Beg­ge hold har vun­det to mester­ska­ber i lø­bet af de syv år.

Som en sym­bolsk an­er­ken­del­se af den nye magt­ba­lan­ce måt­te Uni­teds til­ha­en­ge­re og­så fjer­ne det ban­ner, der i åre­vis hav­de gjort op­ma­er­k­som på, hvor man­ge år det var si­den, at Ci­ty hav­de vun­det no­get som helst. Det hang på Old Traf­ford og nå­e­de op på 34 år, før Ci­ty med hol­dets FA Cup-sejr i 2011 sat­te en stop­per for mor­ska­ben.

FA Cup’en kan al­le jo vin­de, men Ci­ty ven­te­de ik­ke la­en­ge med at dre­je kni­ven helt rundt i Uni­ted-hjer­ter­ne. I sa­e­so­nen 2011/12 yd­my­ge­de de ly­se­blå de rø­de med en hi­sto­risk 6-1sejr på Old Traf­ford og vandt si­den det før­ste mester­skab si­den 1968.

Mourin­hos og Gu­ar­di­o­las an­komst til Man­che­ster har helt sik­kert til­ført no­get kryd­de­ri til da­gens Man­che­ster-der­by, men ho­ved-in­gre­di­en­ser­ne til det, der nu må be­teg­nes som et af de al­ler­stør­ste op­gør i en­gelsk fod­bold, blev til­ført i sa­e­so­nen 2009/10.

Da de stø­jen­de na­bo­er for al­vor skru­e­de op for mu­sik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.