Tronskif­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I USA Det er nye ti­der i in­ter­na­tio­nal kvin­de­ten­nis. Fra man­dag er det An­ge­lique Ker­ber, der ind­ta­ger ver­dens­rang­li­stens før­ste­plads, mens Se­re­na Wil­li­ams, der el­lers har sid­det på tro­nen sam­men­lagt 309 uger, må ta­ge til tak­ke med den knapt så ef­ter­trag­te­de an­den­plads.

Tronskif­tet blev en re­a­li­tet tors­dag af­ten i New York, da tjek­ken Ka­ro­li­na Plisko­va be­sej­re­de Se­re­na Wil­li­ams, sam­ti­dig med at An­ge­lique Ker­ber slog Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der har va­e­ret ver­den­set­ter i 67 uger, ud.

»Bå­de Se­re­na Wil­li­ams og Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fortje­ner an­er­ken­del­se for pra­e­sta­tio­ner­ne ved US Open. Men i se­mi­fi­na­ler­ne var de ik­ke til­stra­ek­ke­lig skarpe. Selv­føl­ge­lig har beg­ge en chan­ce for at ge­nero­bre før­ste­plad­sen. Kon­kur­ren­cen i kvin­de­ten­nis er ta­et. Al­le be­sej­rer jo på det na­er­me­ste al­le. Men sam­men­lig­ner man med her­re­ten­nis, er re­sul­ta­ter­ne me­re svin­gen­de, og det er der­for sva­e­re­re at for­ud­si­ge, hvad der helt pra­e­cist vil ske fremad­ret­tet,« si­ger den tid­li­ge­re sven­ske US Open-vin­der, Mats Wilan­der, der be­fin­der sig i New York som ten­niskom­men­ta­tor på Eu­rosport. Et an­det fo­kus Set fra si­de­linj­en vir­ker det som om, at så­vel Se­re­na Wil­li­ams som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ik­ke la­en­ge­re har ver­dens­rang­li­stens før­ste­plads som peg­le­ma­er­ke.

»Jeg har li­ge tabt en kamp, og har ik­ke lyst til at ta­le om før­ste­plad­sen,« sag­de Se­re­na Wil­li­ams ef­ter ne­der­la­get mod Ka­ro­li­na Plisko­va, og hvad an­går Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, har hen­des far an­ty­det, at et snar­ligt kar­ri­e­re­stop ik­ke kan ude­luk­kes. Så selv­om hun via si­ne re­sul­ta­ter un­der US Open avan­ce­rer 45 plad­ser til en ver­dens­rang­li­ste-pla­ce­ring i top-30, er der sta­dig langt op til den før­ste­plads, der var hen­des fra ok­to­ber 2010 til ja­nu­ar 2012. Beg­ge spil­le­re tror på sejr I af­ten på Art­hur As­he Sta­di­um er det så An­ge­lique Ker­ber og Ka­ro­li­na Plisko­va, der ka­em­per om før­ste­pra­e­mi­en på in­tet min­dre end 3,5 mio. dol­lars (cir­ka 23 mio. kro­ner). »Jeg har spil­let godt her i New York, og jeg be­sej­re­de hen­de for ny­lig i fi­na­len i Cin­cin­na­ti. Der­for er min selv­til­lid i top,« si­ger Ka­ro­li­na Plisko­va. An­ge­lique Ker­ber tror og­så på eg­ne ev­ner. »Min 2016-sa­e­son har va­e­ret min hidtil bed­ste. Det skyl­des ik­ke mindst en tra­e­nings­om­la­eg­ning. Tid­li­ge­re var jeg of­te et par ti­mer på tra­e­nings­ba­nen ad gan­gen. Nu er jeg der kun en ti­me, men un­der mak­si­mal in­ten­si­tet. Det be­ty­der me­get for mig, at jeg lig­ger num­mer ét. Det har al­tid va­e­ret min drøm, og det er alt­så rig­tigt stort for mig at op­nå det sam­me som mit sto­re idol St­ef­fi Graf,« si­ger An­ge­lique Ker­ber. Før fi­na­len fø­rer An­ge­lique Ker­ber den ind­byr­des sta­ti­stik mod Ka­ro­li­na Plisko­va 4-3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.