Glub­s­ke Froo­me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHAMPAGNEGALOP Det var en til­freds Chris Froo­me, der i går gjor­de sta­tus ef­ter 19. eta­pe i cy­kel­lø­bet Vu­el­ta a Es­paña. Her sat­te han al­le de øv­ri­ge ryt­te­re på plads på den 37 km lan­ge en­kelt­star­ten, her­un­der den før­en­de Nairo Qu­in­ta­na, der tab­te 2 mi­nut­ter og 16 se­kun­der til Sky-kap­ta­j­nen.

»Na­tur­lig­vis er jeg rig­tig glad for re­sul­ta­tet, isa­er når man ta­en­ker på, hvil­ket tids­punkt det er på sa­e­so­nen. Det er mit sid­ste løb i sa­e­so­nen, så jeg er rig­tig glad for sta­dig at va­e­re i god form,« sag­de Chris Froo­me iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Mod sa­ed­va­ne lag­de Chris Froo­me sa­er­de­les hårdt ud på en­kelt­star­ten, for­ment­lig for at gø­re Nairo Qu­in­ta­na nervøs og må­ske få co­lom­bi­a­ne­ren til at kna­ek­ke. Da Froo­me hav­de kørt i 24 mi­nut­ter, over­ha­le­de han num­mer tre i klas­se­men­tet, co­lom­bi­a­ne­ren Este­ban Cha­ves (Ori­ca-Bi­keex­chan­ge), der var kørt ud på ru­ten to mi­nut­ter før bri­ten. Cha­ves var den sto­re ta­ber Net­op Este­ban Cha­ves blev en af ta­ber­ne på eta­pen, da han faldt ned på fjer­de­plad­sen i det sam­le­de klas­se­ment. Den tredob­bel­te Vu­el­tavin­der Al­ber­to Con­ta­dor, der nok må se drøm­men om at fort­sa­et­te den ut­ro­lig sti­me med al­tid at vin­de lø­bet, når han stil­ler op, er ny num­mer tre med et mi­nus på 3 mi­nut­ter og 43 se­kun­der til Nairo Qu­in­ta­na, mens Este­ban Cha­ves er yder­li­ge­re 1 mi­nut og 11 se­kun­der ef­ter.

I mål var Chris Froo­me, der vandt Qu­in­ta­na har et vir­ke­lig godt Mo­vistar-hold om­kring sig, så det bli­ver me­get sva­ert at be­sej­re ham bron­ze i di­sci­pli­nen ved OL i Rio de Ja­neiro, 44 se­kun­der hur­ti­ge­re end num­mer to, spa­ni­e­ren Jo­nat­han Ca­stro­viejo (Mo­vistar), mens Nairo Qu­in­ta­na slut­te­de som num­mer 11.

Med eta­pe­sej­ren fik bri­ten skå­ret Nairo Qu­in­ta­nas for­spring ned til 1 mi­nut og 21 se­kun­der før da­gens bjer­ge­ta­pe, der re­elt ven­tes at sa­et­te klas­se­men­tet på plads før mor­gen­da­gens af­slut­ten­de eta­pe til Madrid.

»Der er fort­sat en me­get hård dag til­ba­ge lør­dag (i dag, red.). Qu­in­ta­na har sta­dig over et mi­nuts for­spring, men vi vil ka­em­pe he­le vej­en. Qu­in­ta­na har et vir­ke­lig godt Mo­vistar-hold om­kring sig, så det bli­ver me­get sva­ert at be­sej­re ham,« sag­de Chris Froo­me, der og­så vandt Tour de Fran­ce med god hja­elp fra sit sta­er­ke Sky-mand­skab. Qu­in­ta­na: Har sta­dig go­de ben Nairo Qu­in­ta­na er over­ra­sket over sin ri­vals go­de form. Sam­ti­dig gla­e­der den co­lom­bi­an­ske Mo­vistar­ryt­ter sig over, at han be­va­re­de fø­rin­gen sam­let.

»Froo­me var fly­ven­de. Han le­ve­re­de en me­get bed­re tid, end vi hav­de for­ven­tet. Mi­ne ti­der var ik­ke dår­li­ge, og det vig­tig­ste er, at jeg sta­dig har sta­er­ke ben til at for­sva­re fø­rin­gen på den me­get sva­e­re eta­pe lør­dag,« sag­de Nairo Qu­in­ta­na.

Da­gens bjer­ge­ta­pe by­der på 193,2 ki­lo­me­ter, og de sid­ste 21 ki­lo­me­ter af eta­pen går opad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.