Fra Au­bisque til Hald Ege

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPORSKIFTE og Rik­ke Skov samt den tid­li­ge­re Su­per­liga-pro­fil Ra­zak Pim­pong.

Det lå der­for og­så med i over­vej­el­ser­ne, da man skul­le fin­de en per­son til pro­jek­tet, at det var en pro­fil, der skul­le va­e­re med til at star­te det op, forta­el­ler Hald Ege Høj- og Ef­ter­sko­les for­stan­der Erik Ny­gaard Jun­ker til BT.

»Vi blev be­kendt med Ra­cing Vi­borg, der vin­der alt på en mo­un­tain­bi­ke og har Mi­cha­el Ras­mus­sen til­knyt­tet. Det var vig­tigt for os at få en pro­fil, så det flug­ter fint med de an­dre sport­s­linjer. Det be­hø­ve­de ik­ke va­e­re en kendt per­son, men det skul­le va­e­re en med kva­li­tet,« si­ger Erik Ny­gaard Jun­ker. For­ti­den hø­rer med På trods af at Mi­cha­el Ras­mus­sen og­så for ny­lig har ar­bej­det med un­ge men­ne­sker, kan man va­e­re fri­stet af at stil­le spørgs­må­let, om en mand med hans for­tid som do­ping­syn­der er den ret­te til at la­e­re fra sig på en ef­ter­sko­le.

De tan­ker er helt fair, me­ner Erik Ny­gaard Jun­ker, der sam­ti­dig me­ner, at det kan va­e­re sundt for ele­ver­ne og­så at se bag­si­den af me­dalj­en.

»Vi har gjort os over­vej­el­ser om hans for­tid. Det gør ik­ke no­get, at man på en højsko­le er et helt men­ne­ske med de spra­ek­ker og skram­mer, der er for­bun­det med at ha­ve le­vet et liv fuldt ud, og de er­fa­rin­ger, man kan vi­de­re­gi­ve der­fra,« si­ger Erik Ny­gaard jun­ker og fortsaetter:

»Jeg sy­nes fak­tisk, at man na­e­sten kan si­ge, at hans skram­mer kan va­e­re en for­del, når man snak­ker om det men­ne­ske­li­ge, når man snak­ker dan­nel­ses­pro­jek­tet, og når man snak­ker højsko­le. Det kan va­e­re rig­tig fint. Det kan va­e­re fint bå­de at hø­re om det at va­e­re ver­dens­me­ster og om den sto­re ned­t­ur.«

Mi­cha­el Ras­mus­sen bli­ver al­le­re­de nu til­knyt­tet som un­der­vi­ser i mo­un­tain­bi­ke, mens den ny­ud­vik­le­de mo­un­tain­bi­ke-linje skal stå klar på ef­ter­sko­len i 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.