IOC-pra­esi­dent skal vid­ne i sag om OL-bil­let­fusk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Un­der de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro i au­gust blev den ir­ske OL-chef Pa­tri­ck Hi­ck­ey an­holdt som ho­ved­mista­enkt i en sag om ulov­ligt salg af bil­let­ter til OL. E-mail fra Hi­ck­ey til den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mités (IOC) pra­esi­dent, Tho­mas Bach, hvori ire­ren ef­ter­spør­ger bil­let­ter, gør nu, at Bach bli­ver ind­kaldt som vid­ne til af­hø­ring i sa­gen.

»Vi øn­sker at af­hø­re Tho­mas Bach som vid­ne, for­di han na­ev­nes i nog­le e-mail, og vi øn­sker at af­kla­re al­le uklar­he­der,« si­ger Ro­nal­do Oli­veira fra po­li­ti­et i Rio.

En an­den ef­ter­for­sker i sa­gen Ri­car­do Bar­bosa de Souza har for­talt, at Hi­ck­ey al­le­re­de i juli 2015 via e-mail ef­ter­s­purg­te at få til­delt fle­re bil­let­ter til OL.

»Hr. Bach sva­re­de ik­ke (på mai­len, red.), men vi ved, at hr. Hi­ck­ey modt­og 296 ek­stra bil­let­ter til OL i Rio, og det er der­for, vi ger­ne vil af­hø­re pra­esi­den­ten for IOC,« si­ger ef­ter­for­ske­ren.

De be­la­sten­de e-mails, som før­te til an­hol­del­sen af 71-åri­ge Hi­ck­ey un­der OL, blev fun­det på en com­pu­ter, der til­hør­te Mar­tin Burk, med­lem af Ir­lands Olym­pi­ske Ko­mité, un­der en ho­tel­ransag­ning.

Iføl­ge po­li­ti­et har sortbørs­hand­len med OL-bil­let­ter i Rio be­lø­bet sig til små 20 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.