Sig ja til ka­er­lig­he­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi vil så ger­ne kun­ne ma­er­ke lyk­ken. Nu. Og nu. Og nu. Der­for jag­ter vi ho­ved­løst en­dor­fin­ru­sen f.eks. i en fo­rel­skel­se. Der­for bli­ver vi ved med at da­te i en uen­de­lig­hed i ste­det for at hoo­ke op med én part­ner. Der­for bil­der vi os selv – og hin­an­den – ind, at vo­res par­for­hold er dødt, når fo­rel­skel­sen af­ta­ger og en­dor-fin­stormen er lø­jet af. Det me­ner psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Svend Brink­mann. Han blev for to år si­den kendt for at si­ge: Nej. Til sel­v­ud­vik­ling og fø­len ef­ter i sig selv. Nej til he­le ti­den at va­e­re på vej vi­de­re – ef­ter no­get stør­re, bed­re el­ler me­re fan­ta­stisk. Nu er han ak­tu­el med en ny bog om ti ting, han vil si­ge ja til. En af dem er ka­er­lig­hed. Alt­så den, der føl­ger ef­ter fo­rel­skel­sen. Den, der for­plig­ter og hol­der – og­så når vi ik­ke ma­er­ker ef­ter. Det vil si­ge, når vi sover, når vi bli­ver sy­ge, og når vi ik­ke har lyst...Laes med og bliv klo­ge­re. Hvem ved... må­ske er det vej­en til lyk­ke?! Er ka­er­lig­hed ik­ke et ma­er­ke, du bru­ger, slår Mi­chel­le Hvi­id til lyd for den lil­le lyk­ke. Den der lig­ger gemt i be­gej­strin­gen over selv det mind­ste. Den an­den dag op­le­ve­de hun f.eks. et øje­blik af kom­plet lyk­ke – over et per­fekt blød­kogt aeg. Det er slet ik­ke så sva­ert, for­sik­rer hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.