M.A.C at­ta­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

We­e­kend - 10.09.2016 Sva­er­ger du til M.A.Cs pro­duk­ter, og bor du langt fra én af M.A.Cs ti bu­tik­ker i Dan­mark, er bran­dets nye al­li­an­ce va­erd at bi­de ma­er­ke i. M.A.C har li­ge gif­tet sig med Ma­tas og i lø­bet af ef­ter­å­ret for­hand­les det hy­pe­de ma­keup-brand i Ma­tas’ fem StyleBox for­ret­nin­ger. Vil du hol­de din va­egt og hol­de dig sund, skal du spi­se rug­brød. Ny forsk­ning fra År­hus Uni­ver­si­tet af­slø­rer, at kvin­der, der spi­ser det mør­ke brød, bå­de ve­jer min­dre og har la­ve­re ri­si­ko for at få hjer­te­kar­syg­dom­me og di­a­be­tes end kvin­der, der ik­ke spi­ser rug­brød. Det skri­ver IForm. For­kla­rin­gen er, at rug­brød in­de­hol­der ben­zoxa­zi­noi­der, der top­tu­ner blo­dets im­mun­cel­ler til at be­ka­em­pe bak­te­ri­er, som kan ud­vik­le blod­prop­per og led­degigt. En si­de­ge­vinst er, at brø­d­et er fyldt med sun­de fi­bre, der fyl­der og ma­et­ter. Per­so­ner, der spi­ser rug­brød til mor­gen­mad, spi­ser 16 pct. min­dre i lø­bet af da­gen end de, der ik­ke spi­ser rug­brød. Vil du va­el­ge det sun­de­ste brød, skal du gå ef­ter ét, hvor ind­hol­det af rug er så højt som mu­ligt. Dit rug­brød skal des­u­den helst in­de­hol­de mindst 8 gram kost­fi­bre per 100 gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.