H

BT - - KENDER DU DET? -

ver dag goog­ler ti­tu­sind­vis af men­ne­sker ver­den over symp­to­mer på syg­dom­me. Og tal­let vok­ser kraf­tigt, op­ly­ser Goog­le. Net­gi­gan­ten sa­et­ter ik­ke tal på, men in­ter­es­sen er så mas­siv, at Goog­le i fle­re til­fa­el­de har kun­net for­ud­se in­flu­en­za­epi­de­mi­er før la­e­ger­ne. Ale­ne for­di in­ter­net­bru­ge­re ver­den over er be­gyndt at sø­ge på symp­to­mer­ne.

Og­så her­hjem­me er søg­nin­ger på We­e­kend - 10.09.2016 syg­dom­me og symp­to­mer i kraf­tig va­ekst, op­ly­ser Goog­le. In­ter­es­sen for at di­ag­no­sti­ce­re vo­res hel­bred ses og­så på en si­de som Net­dok­tor, der he­le ti­den vok­ser. Li­ge­som der dag­ligt kom­mer nye sund­heds­ap­ps til, som kan hja­el­pe med at te­ste og be­hand­le f.eks. mo­der­ma­er­ke­kra­eft. Og hol­de styr på bå­de puls, de­pres­sion og mi­gra­e­ne.

Goog­le sat­ser på sund­hed

Iføl­ge Goog­le dre­jer én pct. af al­le søg­nin­ger på net­tet sig om syg­dom. Det sva­rer til fle­re end 12 mil­li­o­ner søg­nin­ger om året. Den mas­si­ve in­ter­es­se har få­et Goog­le til at sat­se på sund­heds­op­lys­ning.

In­ter­net­gi­gan­ten er li­ge nu ved at rul­le en ny funk­tion ud i USA, som skal gø­re det let­te­re at bru­ge net­tet som husla­e­ge. Goog­ler man f.eks. ‘en­kelt­si­det hovedpine’, får man straks en ra­ek­ke syg­dom­me frem, som pas­ser på net­op dét symp­tom.

»Vi ud­tra­ek­ker net­tets in­for­ma­tio­ner om de li­del­ser, der mu­lig­vis kan for­kla­re de symp­to­mer, du har søgt på,« si­ger en tals­mand fra Goog­le Dan­mark.

»De da­ta kom­bi­ne­rer vi med me­di­cin­ske da­ta af høj kva­li­tet for at iden­ti­fi­ce­re de mest re­le­van­te og sand­syn­li­ge li­del­ser, som så vi­ses.«

Funk­tio­nen er end­nu kun til­ga­en­ge­lig i USA, men det er me­nin­gen, at den og­så skal ud­bre­des til re­sten af ver­den.

Fle­re eks­per­ter ad­va­rer dog mod at sto­le blindt på den di­gi­ta­le dok­tor. Det ga­el­der, uan­set om det er ap­ps el­ler in­ter­net­si­der. Kon­trol­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.