Hvad fejl­er jeg i dag?

Hjem­me­test, goog­le­søg­nin­ger og ap­ps kan hja­el­pe med at ta­ge tem­pe­ra­tu­ren på vo­res sund­hed. Men lad la­e­gen stil­le di­ag­no­sen, op­for­drer eks­per­ter

BT - - KENDER DU DET? -

man godt få et an­det ind­tryk,« si­ger han.

Hos For­bru­ger­rå­det Ta­enk er sund­heds­po­li­tisk se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Si­ne Jen­sen kri­tisk over for bå­de sund­heds­ap­ps og mu­lig­he­den for at te­ste og di­ag­no­sti­ce­re sig selv. Isa­er me­ner hun, at kon­trol­len med ud­by­der­ne er for lem­fa­el­dig.

»Of­te aner man ik­ke, hvem der står bag, og om det over­ho­ve­det er la­e­ge­ligt for­svar­ligt,« si­ger hun og hen­vi­ser til un­der­sø­gel­ser om, at en ra­ek­ke sund­heds­ap­ps er ud­vik­let af tek­ni­ke­re uden la­e­ge­lig bag­grund.

Mas­ser af po­ten­ti­a­le

Men bå­de Si­ne Jen­sen el­ler An­ders Beich er­ken­der, at man kan fin­de god vi­den på net­tet. Det sva­e­re er at fin­de frem til den ret­te vi­den og at bru­ge den rig­tigt.

»Tror man, at man li­der af en al­vor­lig syg­dom, skal man gå til sin la­e­ge i ste­det for at bru­ge en app el­ler ta­ge en test on­li­ne, der kan va­e­re mis­vi­sen­de,« si­ger Si­ne Jen­sen.

Hun bak­kes op af La­e­ge­mid­delsty­rel­sen, der fle­re gan­ge har op­for­dret dan­sker­ne til at va­e­re kri­ti­ske over for sund­heds-ap­ps.

Pro­fes­sor i al­men me­di­cin Car­sten Obel, der er di­rek­tør i Cen­ter for Sund­heds­sam­ar­bej­de ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, me­ner det er ae­r­ger­ligt, hvis de ne­ga­ti­ve si­der af dan­sker­nes lyst til at sø­ge in­for­ma­tion og te­ste sig selv for­hin­drer nyta­enk­ning.

Han har bl.a. fulgt ud­vik­lin­gen af ap­pen Skin­scan, der kan af­slø­re mo­der­ma­er­ke­kra­eft ved hja­elp af mo­bil­te­le­fo­nens ka­me­ra. Ap­pen er ble­vet kri­ti­se­ret for at kun­ne gi­ve bru­ger­ne en falsk tryg­hed, men Car­sten Obel me­ner, at man skal se det fra en an­den vin­kel.

»Der er uden tvivl nog­le som ik­ke får ta­get sig sam­men til at gå til la­e­gen, men som fak­tisk er sy­ge, så po­ten­ti­a­let er der for, at hud­kra­eft i nog­le til­fa­el­de op­fan­ges tid­li­ge­re. Men ap­pen kan gi­ve bå­de falsk tryg­hed og be­kym­ring. I hvil­ken grad får vi kun et godt bud på ved at un­der­sø­ge det.«

Ap­pen Skin­scan blev down­lo­a­det over 40.000 gan­ge den før­ste uge, og in­ter­es­sen øger be­ho­vet for at ud­vik­le tek­nik­ken på en god og tryg må­de, me­ner han.

»Tek­nik­ken er jo kom­met for at bli­ve. Vi kan en­ten la­de, som om den ik­ke er der, el­ler vi kan for­ske i, hvor­dan vi kan bru­ge den bedst mu­ligt. Men vi kan ik­ke ta­ge ud­vik­lin­gen alvorligt ved at luk­ke øj­ne­ne for den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.