E

BT - - KENDER DU DET? -

r du de­pri­me­ret? Stres­set? Sa­er­ligt sen­si­tiv? Syg i stof­skif­tet?

Tag en test på net­tet. El­ler køb en gen­test on­li­ne, og tjek om du er dis­po­ne­ret. Er du be­kym­ret for din sund­hed, kan du må­le dit blod­tryk og tjek­ke dig selv for mo­der­ma­er­ke­kra­eft – med en app.

Vi ik­ke ba­re sø­ger in­for­ma­tion om syg­dom­me på net­tet. Vi for­vand­ler i sti­gen­de grad og­så in­for­ma­tio­nen til di­ag­no­ser. Men re­sul­ta­tet er langt­fra al­tid kor­rekt.

Of­te mø­der de dan­ske la­e­ger pa­tien­ter i de­res kon­sul­ta­tion, som er be­kym­re­de uden grund. El­ler som har stil­let en di­ag­no­se hjem­me­fra, og bli­ver vre­de, hvis la­e­gen ik­ke er enig.

Prak­ti­se­ren­de la­e­ge An­ders Beich, der er for­mand for Dansk Sel­skab for Al­men Me­di­cin, er kri­tisk over for ud­vik­lin­gen.

»Alt for me­get in­for­ma­tion er af dår­lig kva­li­tet. Det er med til pu­ste til en be­kym­ring, som la­eg­ger pres på sund­heds­sy­ste­met. Vi kan ik­ke må­le og te­ste os ra­ske, men nog­le gan­ge vir­ker det, som om folk tror det.«

Unø­dig be­kym­ring

Han me­ner, at bud­ska­ber som: ’Jo før, de­sto bed­re’ og ’Hel­le­re en gang for me­get til la­e­gen end en gang for lidt’ kan gi­ve unød­ven­digt pres og be­kym­ring.

»Nog­le gan­ge skal man fak­tisk ven­te og se, om ik­ke symp­to­mer­ne går i sig selv igen. De fle­ste symp­to­mer er tegn på no­get mid­ler­ti­digt. Men når man sø­ger på net­tet, kan We­e­kend - 10.09.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.